ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

MA in Art & Education

MA in Art & Education

Επισκόπηση

Το Master of Arts in Art & Education είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που ειδικεύεται στη διδακτική των εικαστικών τεχνών. Νέα Εαρινά Τμήματα ξεκινούν τον Φεβρουάριο 2023, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κερδίσουν την ακαδημαϊκή χρονιά. Επιπλέον, ο ΑΚΤΟ προσφέρει 50% Υποτροφία σε όλους τους ενεργούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε απόφοιτους παιδαγωγικών σχολών.

Το Master of Arts in Art & Education απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης.
  • Eν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Aπόφοιτους Σχολών Καλών Τεχνών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και επιθυμούν να  προάγουν τις γνώσεις τους γύρω από την διδασκαλία της τέχνης.

Το πρόγραμμα προσφέρει μία σύγχρονη και πολυδιάστατη προσέγγιση στην μελέτη της διδακτικής της τέχνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Συνδυάζει την κριτική σκέψη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο δίνοντας στον σπουδαστή την δυνατότητα να εξερευνήσει την δυναμική της τέχνης ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και να πειραματιστεί με τις ποικίλες εφαρμογές της στην εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωσή του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν μία  εποπτεία του ρόλου των εικαστικών τεχνών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και αναπτύσσουν μία ισχυρή και βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική κάνοντας τεκμηριωμένες παιδαγωγικές επιλογές.

Περιεχόμενο

Στόχοι του προγράμματος

Tο MA in Art & Education έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη ζήτηση εξειδίκευσης σε ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει: 

  • Το παιδικό σχέδιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
  • Σύγχρονα ζητήματα όπως η κυριαρχία του οπτικού πολιτισμού και η πολυπολιτισμικότητα.
  • Εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ, οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων.
  • Την σύνδεση θεωρίας και πράξης κυρίαρχων καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών πρακτικών.
  • Δεξιότητες στην ακαδημαϊκή έρευνα.

Το φάσμα αυτών των γνώσεων παρέχει στους σπουδαστές εκείνο το υπόβαθρο ώστε να εξειδικευτούν στο πλαίσιο της Διπλωματικής τους Εργασίας (Main Project).

 

Διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

  • Full Time | Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες
  • Part Time | Πρόγραμμα μερικής φοίτησης με διάρκεια 21 μήνες

 

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013 και 4205/2013 και 4635/2019 καθίσταται πλέον εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, για τον μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Master. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους Κολεγίων συνεργαζόμενων με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, όπως ο ΑΚΤΟ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου, σύμφωνα με το (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013) έχουν πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται.

 

Ειδικότερα:

Σύστημα Διορισμού και Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

Το Α.Σ.Ε.Π. (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4653/2020) διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα διορισμού, ενώ πρόσθετο τυπικό προσόν αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

Σύμφωνα, με τα κριτήρια του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, τα ακαδημαϊκά προσόντα προσδίδουν, κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά εκατόν είκοσι (120) μονάδες, οι οποίες (για τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ) περιλαμβάνουν είκοσι (20) μονάδες από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προσμετράται με οκτώ (8) μονάδες. 

Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τον Νόμο 1566/1985, για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των σχολικών μονάδων, δηλ. διευθυντών και υποδιευθυντών, το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά, μεταξύ άλλων, και τις μεταπτυχιακές σπουδές των υποψηφίων. 

Περαιτέρω, ο Νόμος 4547/2018 διευκρινίζει τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, όπου μεταξύ άλλων είναι και οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων. Όπως αναφέρει αναλυτικά στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής, μοριοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 4 μονάδες, όπως και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 2 μονάδες. 

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, ενώ πρόσθετη προϋπόθεση συνιστά η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Επίσης, σε σχέση με τις προαγωγές των εκπαιδευτικών (Ν. 1566/1985), εν προκειμένω της κατηγορίας ΠΕ, η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή θα απασχοληθούν, μειώνει τον χρόνο προαγωγής, τόσο προς τη βαθμίδα Β’ όσο και την Α’, κατά ένα έτος.

 

Programme Specification And Curriculum Map For Master Of Arts In Art & Education

 

This programme was developed and is delivered and assessed by ΑΚΤΟ, awarded by and quality assured by Middlesex University. 

 

Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 θα ανακοινωθούν σύντομα. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Admissions Office στο 2105230130 και στο email admissions@aktocollege.gr

Σημειώνεται ότι, ο ΑΚΤΟ προσφέρει 50% Υποτροφία στο πρόγραμμα MA in Art & Education, σε όλους τους ενεργούς εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων και σε απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Για κορυφαίες σπουδές Art & Design, έλα στον ΑΚΤΟ. Σπούδασε σε μία από τις 11 καλύτερες Σχολές Design διεθνώς!

 

Στον ΑΚΤΟ σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και παραμένουμε συνεπείς στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας αλληλεπίδρασης και της παροχής των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών παρακαλούμε συμπληρώστε:

 

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω:

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας για ενημέρωση στέλνοντας μήνυμα με τα στοιχεία σας στο email: gdpr@aktocollege.gr

Back to Top