ΑΚΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ GDPR

Πολιτική Cookies – Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τι είναι και πως λειτουργούν τα cookies;
επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν μια σειρά ανώνυμων πληροφοριών, όπως, π.χ., τις προτιμήσεις/ ενδιαφέροντα του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά το συγκεκριμένο ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του επισκέπτη, αλλά περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του, με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, προσδιορίζουν τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες και το χρόνο περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως και την τοποθεσία του. Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε κατά την περιήγησή σας είναι ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες στα αρχεία βοήθειας του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείτε. Στους περισσότερους browsers είναι προεπιλεγμένη η αυτόματη αποδοχή των cookies. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε πως ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη εγκατάσταση cookies να καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών μιας ιστοσελίδας. Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser:

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας για ενημέρωση, στέλνοντας μήνυμα με τα στοιχεία σας στο email: gdpr@aktocollege.gr. 

Χρήση Cookies στον Ιστότοπό μας
Είδη cookies που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας:
Cookies Επιδόσεων:
Συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, π.χ. ποιες είναι οι σελίδες που επισκέπτεστε πιο συχνά, πότε και πού εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων κτλ. Πρόκειται δηλαδή για συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη και προορίζονται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.
Cookies Λειτουργικότητας:
Μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις επιλογές σας, π.χ. όνομα χρήστη, περιοχή κ.λπ., προκειμένου να σας προσφέρονται βελτιστοποιημένες λειτουργίες. Πρόκειται και πάλι για πληροφορίες που δε συνδέονται με παρακολούθηση της δραστηριότητας του επισκέπτη σε άλλους ιστότοπους.
Cookies Στόχευσης:
Εξυπηρετούν την παρουσίαση περιεχομένου που συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Σχετίζονται με την προβολή ή τον περιορισμό προβολής στοχευμένης διαφήμισης και προσφορών, καθώς και με μετρήσεις αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών.
Cookies τρίτων μερών:
Εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων ο ΑΚΤΟ μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση των επισκέψεων στον Ιστότοπο.

Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Απορρήτου
Η Εταιρεία ΑΚΤΟ AE έχοντας ως κύριο στρατηγικό σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Απορρήτου με σκοπό:

 • Την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 • Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται.
 • Τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
 • Τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών της εταιρείας.
 • Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μας έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας, προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων.

Η εταιρεία ΑΚΤΟ AE λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

 • Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους.
 • Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων.
 • Φυσικής ασφάλειας.
 • Ασφάλειας λειτουργιών.
 • Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας.
 • Ασφάλειας Επικοινωνιών.
 • Κρυπτογράφησης.
 • Διαχείρισης και ασφάλειας προμηθευτών.
 • Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων.
 • Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού.
 • Τήρησης νομοθεσίας.
 • Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων.
 • Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, η εταιρεία ΑΚΤΟ AE διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας των πληροφοριακών πόρων συμβάλουν στην ασφαλή συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών, ώστε να μπορεί η εταιρεία να προστατεύει τα δεδομένα και πληροφορίες που επεξεργάζεται. Ο ΑΚΤΟ με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή, καθώς και του γονέα/άλλου που δηλώνεται στην Αίτηση εγγραφής, εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού με αριθ. 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών. Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΑΚΤΟ γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας του και συνεπάγεται την απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων αυτών, όπως των σπουδαστών, των γονέων/άλλων και των συνυπόχρεων πληρωτών για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναλύονται παρακάτω. Ο ΑΚΤΟ τηρεί τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας, εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προβλεπόμενων από τον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων και λαμβάνει συγχρόνως τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών από κινδύνους όπως, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση αυτών. Επίσης λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Στο ανωτέρω πλαίσιο, νομική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΑΚΤΟ, η εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αφορά την παροχή των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, η συγκατάθεση των υποκειμένων όπως των σπουδαστών, συνυπόχρεων πληρωτών κα, καθώς και η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του ΑΚΤΟ όπως φορολογικών, λογιστικών κοκ ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπούμενο σκοπό επεξεργασίας.

Προσωπικά Στοιχεία που Συλλέγονται
Ο ΑΚΤΟ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζομένων αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαστικής ζωής και σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο σπουδαστή, γονέων, ημερομηνία/τόπο γέννησης σπουδαστή, Τμήμα και βαθμίδα σπουδών που επιλέγει ο σπουδαστής).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail).
 • Στοιχεία γονέα ή άλλου, ο οποίος δηλώνεται ως αρμόδιος για την επικοινωνία μαζί του (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχέση με το σπουδαστή κοκ).
 • Γραμματικές γνώσεις (Απολυτήριο), επιλογή προγράμματος και έτους σπουδών.
 • Στοιχεία συνυπόχρεου προσώπου προς πληρωμή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και η σχέση του με τον σπουδαστή.
 • Μαθησιακές δυσκολίες και δεδομένα υγείας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.
 • Φωτογραφίες και βίντεο από τη σπουδαστική ζωή, τη φοίτηση, δράσεις (όπως εικαστικές), συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκθέσεις των σπουδαστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των σπουδαστών για τη δημοσίευση των φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπο του ΑΚΤΟ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, όπως facebook, instagram και στο youtube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του όπως το περιοδικό Activities, για λόγους προβολής του και ενημέρωσης ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.
 • Δεδομένα υγείας, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή ιατρικά δικαιολογητικά ή χορηγούνται από το σπουδαστή, όπως κατά τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω ασθενείας.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του σπουδαστή, ο οποίος τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί ο ΑΚΤΟ. Στην κεντρική βάση των τηρούμενων στοιχείων δύνανται να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τα αρμόδια Τμήματα του ΑΚΤΟ. Επισημαίνεται η υποχρέωση του σπουδαστή να ενημερώνει άμεσα τον ΑΚΤΟ για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία ή στέλνοντας email στη διεύθυνση gdpr@aktocollege.gr για την ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου του κάθε σπουδαστή.

Σκοποί Επεξεργασίας
Οι σκοποί για τους οποίους ο ΑΚΤΟ προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή και των γονέων/άλλων σχετίζονται αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΑΚΤΟ, βάσει των Καταστατικών σκοπών του και του οικείου νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

 • Η ενημέρωση, εγγραφή των ενδιαφερόμενων σπουδαστών και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών, των γονέων/άλλων και του ΑΚΤΟ.
 • Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Η κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους που συνδέονται συμβατικά με τον ΑΚΤΟ και η συνεργασία αυτή αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών (λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University).
 • Η διαβίβαση δεδομένων σπουδαστών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στις εποπτεύουσες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.
 • Η έκδοση εντύπων, αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών φωτογραφικών λευκωμάτων, περιοδικών όπως το Activities, αναφορικά με δραστηριότητες και επιτυχίες ή και επιδόσεις – βραβεύσεις των σπουδαστών στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 • Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού στον επίσημο ιστότοπο του ΑΚΤΟ www.akto.gr, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως facebook, instagram, youtube, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 • Η απαραίτητη επικοινωνία με τους σπουδαστές και τους γονείς/άλλους μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.
 • Η επικοινωνία με τους σπουδαστές ή/και τους γονείς/άλλους για την αποστολή ενημερωτικού newsletter, προσκλήσεων, ενημερώσεων για εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης, ειδικά προγράμματα κ.ο.κ. κατόπιν συγκατάθεσής τους.

Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων
Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα παρεχόμενα από το σπουδαστή προσωπικά δεδομένα ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη διάρκεια σπουδών στον ΑΚΤΟ. Πλέον του χρόνου αυτού τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών μετά την αποφοίτησή τους, όπως για λόγους έκδοσης αντιγράφων πτυχίων, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, πιστοποιητικών, ή για τη συμμόρφωση του ΑΚΤΟ με οικείες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ή για ερευνητικούς σκοπούς, κοκ. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί από τον ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνο της επεξεργασίας, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου επιδιωκόμενου νομίμου σκοπού επεξεργασίας.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Ο ΑΚΤΟ δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών ή κατά περίπτωση και γονέων/άλλων σε συνδεδεμένα και συνεργαζόμενα προς τον ΑΚΤΟ φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς. Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ΑΚΤΟ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΚΤΟ στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους, όπως λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University.
 • Η διαβίβαση απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΑΚΤΟ.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, ή τρίτος υπό τις εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Η διαβίβαση γίνεται προς Δημόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων
Ο ΑΚΤΟ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων λαμβάνοντας μέριμνα για τη νόμιμη ικανοποίησή τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης.
 • Δικαίωμα διόρθωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθης).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Ως προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης του ΑΚΤΟ επί των ανωτέρω αιτημάτων ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματός εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε θα αιτιολογηθεί εγγράφως η σχετική απόφαση. Ο ΑΚΤΟ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), προς τον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων, την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς ως ακολούθως:

κ. Γεωργία Λειβαδάρου,
Τηλέφωνο: (+30) 210 5230130
Email: dpo-akto@aktocollege.gr
Ιστοσελίδα: www.akto.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Τ.Κ. 11362

Επικαιροποιούμε την Πολιτική μας
Η ΑΚΤΟ, επιθυμώντας να βελτιώνει και να διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές της, φροντίζει παράλληλα για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να αναζητείτε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης Πολιτικής Προστασίας: 8/10/2020