ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Όροι υποτροφιών ΙΕΚ της εταιρίας ΑΚΤΟ ΑΕ

A K T O
A

Όροι υποτροφιών ΙΕΚ της εταιρίας ΑΚΤΟ ΑΕ

[1] Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΟ ΑΕ με ΑΦΜ 095306416, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, οδός Ευελπίδων 11Α όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εφεξής θα καλείται «Σχολή», προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για τα διετή προγράμματα σπουδών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της εταιρείας σε Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στις 23:59 αποκλειστικά συμπληρώνοντας την Αίτηση Υποτροφίας.

Οι υποτροφίες αφορούν σε σπουδές που θα ξεκινήσουν το σπουδαστικό έτος 2019/2020 (εαρινό εξάμηνο, με αναμενόμενη έναρξη Φεβρουάριος 2019) και θα δοθούν ανάμεσα από τις κάτωθι ειδικότητες:

 

  • Πολυμέσα / Web designer – Developer / Videogames
  • Γραφιστική (Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων)
  • Φωτογραφία (Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας)
  • Διακόσμηση (Τεχνικός Διακόσμησης)
  • Animation [Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας & Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος (Animator)]
  • Μόδα (Ειδικός Ενδυματολογίας & Σχεδίασης Μόδας)
  • Σκίτσο (Σκιτσογράφος – Εικονογράφος)
  • Τεχνικός Δομικών Έργων

 

Οι υποτροφίες αφορούν στα ολικά δίδακτρα της συνολικής διάρκειας σπουδών (πλήρεις διετείς υποτροφίες) για τα σπουδαστικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 και θα χορηγηθούν κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής της σχολής (εφεξής «Επιτροπή»), που θα οριστεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

[2] Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλοι όσοι πληρούν τα νόμιμα κριτήρια εγγραφής σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά: κατοχή απολυτηρίου Λυκείου, άδεια παραμονής για αλλοδαπούς κλπ) και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 

[3] Η διαδικασία θα λάβει χώρα σε δύο φάσεις:

α) στην πρώτη φάση, θα επιλεγούν οι υποψήφιοι, που κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής μπορούν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση. Η επιτροπή θα λάβει υπόψη τα δηλούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση.

β) στη δεύτερη φάση, οι ως άνω προκριθέντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη σε μία από τις υποδομές της σχολής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ή μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype). Οι τρεις επιλεγέντες θα επιλεγούν κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής και θα ανακοινωθούν με δημόσια ανακοίνωση της σχολής.

 

[4] Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι ενεργοί σπουδαστές, οι πρώην σπουδαστές και απόφοιτοι της Σχολής, εργαζόμενοι της Σχολής, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

[5] Η διάρκεια του δικαιώματος συμμετοχής αφορά αυστηρά για την έναρξη των σπουδών τους το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2018-2019 και προ της έναρξής του σύμφωνα με την προθεσμία που θα ορίσει η συναφής εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, και οι οποίοι πρόκειται να περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στην ΑΚΤΟ. Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά τα δίδακτρα ενός διετούς κύκλου σπουδών, χωρίς τυχόν κόστη επαναπαρακολούθησης λόγω απουσιών, αποτυχίας σε εξετάσεις ή πειθαρχικών κυρώσεων εκ μέρους της σχολής.

 

[6] Με τη συμμετοχή στη διαδικασία, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος (ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του).

 

[7] Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τη διαδικασία με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυo.

 

[8] Η Σχολή διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στη διαδικασία των υποτροφιών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Σχολής ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Σχολής παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

[9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Σχολής.

 

[10] Η συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των όρων κατάρτισης (Κανονισμός Σπουδών) της σχολής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Σχολής.

 

[11] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

[12] Μετά την εκπνοή στη διαδικασία των υποτροφιών και της διάθεσης της υποτροφίας κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Σχολής παύει να υφίσταται.

 

[13] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, όπως ισχύει σήμερα, για την εξάμηνη τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας στη διαδικασία των υποτροφιών καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια.

 

[14] Η ευθύνη της Σχολής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση της υποτροφίας. Η Σχολή δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

[15] Αν οποιοσδήποτε εκ των προκριθέντων αρνηθεί την υποτροφία του ή δεν εμφανιστεί για να το παραλάβει εντός δεκαπέντε (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της διαδικασία των υποτροφιών, τότε, η ανωτέρω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο συμμετέχοντα, διατηρεί δε το δικαίωμα να διαθέσει τη συγκεκριμένη υποτροφία κατά την απόλυτη κρίση της.

Back to Top