ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Όροι & προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών Master 2020

A K T O
A

Όροι & προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών Master 2020

[1] Η εταιρεία με την επωνυμία Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος (ΑΚΤΟ), ΑΦΜ 095306416, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, οδός Ευελπίδων 11Α, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και εφεξής θα καλείται «Σχολή», ανακοινώνει τη χορήγηση τριών (3) ολικών (100%) και τριών (3) μερικών (50%) Υποτροφιών στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Κολλεγίου (ΑΚΤΟ Κολλέγιο): Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling, Master of Arts in Photography & Visual Language και Master of Arts in Art & Education.

 

[2] Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διεκδίκησης Υποτροφίας έχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίων, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη «Σχολή» και οι σύζυγοι αυτών καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

 

[3] Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποτροφίας και να την αποστείλουν, αποκλειστικά και μόνο, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στις 23:59. Κάθε αιτών έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα και μόνο πρόγραμμα σπουδών. Σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία, χρονικά, υποβληθείσα αίτηση.

 

[4] Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής της «Σχολής» (εφεξής «Επιτροπή»), που θα οριστεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

 

[5] Η «Επιτροπή» θα λάβει υπόψη τα δηλούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική Αίτηση Υποτροφίας και θα καλέσει τον/την υποψήφιο/α σε προσωπική συνέντευξη στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα. Στη συνέντευξη ο/η υποψήφιος/α θα χρειαστεί να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό Σημείωμα // Αντίγραφο Πτυχίου // Έκθεση 400 λέξεων στην οποία να περιγράφει το θέμα που τον/την ενδιαφέρει να εμβαθύνει // Portfolio // Συστατικές Επιστολές (προαιρετικά).

 

[6] Οι υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η κάθε υποτροφία έχει ισχύ αποκλειστικά και μόνο για υπότροφους που θα περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών της «Σχολής».

 

[7] Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλα ή η εξαργύρωσή της σε χρήμα.

 

[8] Η συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης της Υποτροφίας αποτελεί σαφή και, εκ μέρους του Συμμετέχοντα, δήλωση κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, όπως ισχύει σήμερα, για την εξάμηνη τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής – δημοσιότητας της διαδικασίας των υποτροφιών καθώς και για σκοπούς ενημέρωσής του, σχετικά με τα προγράμματα της «Σχολής».

 

[9] Αν οποιοσδήποτε εκ των προκριθέντων αρνηθεί την υποτροφία του, τότε η «Σχολή» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει, εκ νέου, τη συγκεκριμένη υποτροφία κατά την απόλυτη κρίση της.

 

[10] Η «Σχολή» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει καθώς και, να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, οπότε θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση.

Back to Top