ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κανονισμός Σπουδών

A K T O
A

Κανονισμός Σπουδών

 • ΓΕΝΙΚΑ

  Ο Κανονισμός που ακολουθεί αποτελεί τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Τεχνολογικό Όμιλο -Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εφεξής καλούμενος «ο ΑΚΤΟ» ή «η Σχολή»-. Κάθε σπουδαστής με την εγγραφή του σε οποιαδήποτε βαθμίδα κατάρτισης του ΑΚΤΟ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό τον οποίο οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του.

  O ΑΚΤΟ είναι ένα σύγχρονο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 και τις έως σήμερα τροποποιήσεις αυτού (τους N. 3848/2010, Ν. 4093/2012, Ν. 4046/2012 και Ν. 4111/2013), και παρέχει τρία επίπεδα μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης: Κολλέγιο, Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

  Στη βαθμίδα “Κολλέγιο ΑΚΤΟ” λειτουργούν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επικυρωμένα από το Βρετανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Middlesex University, που οδηγούν στην απόκτηση ΒΑ και MA αντιστοίχως. Στη βαθμίδα “ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ” προσφέρονται προγράμματα σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν αρχικά σε Βεβαίωση Κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα, και κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ σε κρατικό Δίπλωμα Κατάρτισης. Τέλος, στη βαθμίδα “ΑΚΤΟ – Κατάρτιση” ΚΔΒΜ λειτουργούν προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα με εναλλακτική μορφή παρακολούθησης, καθώς και σεμινάρια. Όλα τα παραπάνω οδηγούν, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, σε Βεβαίωση Παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος.

 • Άρθρο 1 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΟ AE

  Ο ΑΚΤΟ – Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι Ανώνυμη Εταιρεία και διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διά των εντεταλμένων του προσώπων προΐσταται όλων των διευθύνσεων της εταιρείας, των υπηρεσιών, των εργαζομένων.

 • Άρθρο 2 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  1. Η συμπεριφορά των σπουδαστών όλων των βαθμίδων στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΚΤΟ πρέπει να είναι άμεμπτη.
  2. Οι χώροι των εκπαιδευτηρίων του ΑΚΤΟ προσφέρονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικό έργο. Ουδεμία άλλη εκδήλωση είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Απαγορεύεται κάθε αφισοκόλληση ή ανάρτηση ανακοινώσεων, χωρίς λήψη σχετικής άδειας, όπως και η ρύπανση του εξοπλισμού και των χώρων των εκπαιδευτηρίων γενικότερα. Οποιαδήποτε ζημιά αποκαθίσταται από τον υπαίτιο. Οι σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης οφείλουν να υπακούουν στις εντολές των καθηγητών και της Διεύθυνσης.
  3. Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας και Σπουδών του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ.
  4. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν στις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οικονομικού Διευθυντή, της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, των Διευθυντών των κλάδων του “Κολλεγίου ΑΚΤΟ”, του Διευθυντή του “ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ”, των διδασκόντων και παντός υπευθύνου σε κάθε βαθμίδα αντιστοίχως του εκπαιδευτηρίου.
  5. Οι σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, κάθε απόφαση, εντολή ή οδηγία της Διοίκησης του ΑΚΤΟ, παρακολουθώντας τους πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν σε όλα τα κτήρια, και διαβάζοντας προσεκτικά όλες τις επιστολές που λαμβάνουν (ηλεκτρονικές ή έντυπες) από τη Γραμματεία και τους υπεύθυνους Διοίκησης. Άγνοια του περιεχομένου των ανακοινώσεων δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο.
  6. Η συμμετοχή σπουδαστών σε εκδρομές, επιδείξεις μόδας, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις του ΑΚΤΟ είναι υποχρεωτική εφ’ όσον έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι καθαρά ψυχαγωγικό, εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά.
  7. Οι σπουδαστές οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί σωστά και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα. Μη έγκαιρη παράδοση και αντίστοιχη παραλαβή από τον υπεύθυνο του έργου, της ανατεθειμένης εργασίας σημαίνει αυτομάτως ότι η εργασία δεν γίνεται αποδεκτή ή χρεώνεται με βαθμολογική ποινή, αναλόγως τις διατάξεις του μαθήματος.
  8. Η είσοδος και αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να γίνεται στην καθορισμένη από το πρόγραμμα ώρα. Οι σπουδαστές οφείλουν να είναι παρόντες εγκαίρως στο μάθημα και να μη διακόπτουν τη διδασκαλία χωρίς λόγο. Σε περίπτωση πλέον του ενός τετάρτου (της εκπαιδευτικής ώρας) καθυστερημένης προσέλευσης ο σπουδαστής μπορεί να εισέλθει στην αίθουσα, αν του επιτραπεί από τον καθηγητή του μαθήματος, αλλά χρεώνεται με απουσία. Με απουσία επίσης χρεώνεται ο σπουδαστής που αποχωρεί πριν τη λήξη του μαθήματος.
  9. Οι σπουδαστές οφείλουν να προσέρχονται στις εξετάσεις την προκαθορισμένη ώρα που προβλέπει το πρόγραμμα των εξετάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί για εξέταση.
  10. Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στους άλλους χώρους των εκπαιδευτήριων του ΑΚΤΟ.
  11. Σε περίπτωση που σπουδαστής ή σπουδάστρια συλληφθεί να διακινεί ή να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, αποβάλλεται οριστικά από το εκπαιδευτήριο ΑΚΤΟ, χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης ή επανάκαμψης στο πρόγραμμα.
  12. Απαγορεύεται η παραμονή και μελέτη στη βιβλιοθήκη κατά τις ώρες που οι σπουδαστές πρέπει σύμφωνα με το πρόγραμμα να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια του διδάσκοντος.
  13. Η παρακολούθηση των έκτακτων διαλέξεων που οργανώνονται από τη Διεύθυνση του ΑΚΤΟ και αφορούν στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης κάθε φορά, είναι υποχρεωτική, αφού αποτελούν τμήμα της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών.
  14. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να θέτουν τα έργα τους στη διάθεση των καθηγητών, ή/και επιμελητών, για την ετήσια σπουδαστική έκθεση, αφού αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσής τους. Τα έργα αυτά παραμένουν στη διάθεση του ΑΚΤΟ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και κατόπιν παραλαμβάνονται από τους δημιουργούς τους. Η επιμέλεια της παράδοσης – παραλαβής των έργων ανήκει στον εκάστοτε σπουδαστή, ο οποίος ακολουθώντας τις οδηγίες της Σχολής και σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή ή επιμελητή μεριμνά για τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο της προσήκουσας παράδοσης και παραλαβής του έργου. Ο ΑΚΤΟ φυλάσσει τα έργα αυτά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ανακοινώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου τα έργα που δεν έχουν παραληφθεί θα ανακυκλώνονται. Οι σπουδαστές απαγορεύεται να παίρνουν τα έργα τους από την έκθεση χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του εκπαιδευτηρίου. Σπουδαστής που θα αρνηθεί να παραδώσει τα σχέδια για την ετήσια έκθεση τιμωρείται με ακύρωση της βαθμολογίας του στις τελικές εξετάσεις.
  15. Ο ΑΚΤΟ έχει το δικαίωμα να κρατά στο αρχείο του τα πρωτότυπα, ή αντίγραφα, όλων των εργασιών των σπουδαστών, και να τα εκθέτει σε οποιοδήποτε χώρο, μέσα ή έξω από το εκπαιδευτήριο, σαν δείγματα εργασιών των σπουδαστών. Επίσης, τις παραπάνω εργασίες δύναται να τις δημοσιεύει στα ενημερωτικά έντυπα, ή τις παρουσιάσεις που γίνονται κατά καιρούς στον τύπο, στα κοινωνικά μέσα και οπουδήποτε αλλού, χωρίς καμιά δέσμευση ή άλλη υποχρέωση. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τις καλύτερες εργασίες των σπουδαστών σε ειδικές εκδόσεις του.
  16. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία των εκθέσεων που γίνονται για την παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών, μέσα και έξω από τους χώρους του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ. Η έκθεση των εργασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των σπουδαστών, γι’ αυτό και οφείλουν να ακολουθούν τις εντολές των καθηγητών τους και των εκάστοτε επιμελητών.
  17. Οι σπουδαστικές εργασίες δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των σπουδαστών διότι είναι προϊόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΚΤΟ και της καθοδήγησης του διδακτικού προσωπικού. Σε περίπτωση όμως, παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης νόμου που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (σχετικές αναρτήσεις υπάρχουν σε όλες τις βιβλιοθήκες του εκπαιδευτηρίου), την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο σπουδαστής ως δημιουργός του έργου. Ειδικότερα σημειώνεται ότι ο ΑΚΤΟ δύναται να χρησιμοποιεί χωρίς την λήψη προηγούμενης άδειας, κάθε έργο των σπουδαστών της, για εμπορικούς λόγους διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών του.
  18. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματά τους κατά τον καθορισμένο τρόπο που η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η διοίκηση του ΑΚΤΟ έχουν ανακοινώσει, είτε αυτά αφορούν σε μαθήματα δια ζώσης (φυσική παρουσία σε αίθουσα) είτε εξ αποστάσεως (e-learning) είτε με παρουσία σε χώρο εκτός των υπαρχόντων δομών του ΑΚΤΟ (νέα κτήρια, χώροι μουσείων κλπ). Το πρόγραμμα και ο τρόπος παρακολούθησης των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί μονομερώς από τον ΑΚΤΟ λόγω εκτάκτων αναγκών και περιστάσεων, χωρίς αυτό να γεννά δικαίωμα εναντίωσης του σπουδαστή στην απόφαση αυτή.
 • Άρθρο 3 - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Η Διεύθυνση της εκάστοτε βαθμίδας του ΑΚΤΟ έχει το δικαίωμα αναβολής ενάρξεως των μαθημάτων, αλλαγής του προγράμματος και του τρόπου εκπαίδευσης, καθώς και συγχώνευσης των τμημάτων, αν τα παραπάνω κριθούν αναγκαία σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή το Middlesex University, αντιστοίχως.
  2. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του “Κολλεγίου ΑΚΤΟ” έχει το δικαίωμα αλλαγής του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, του προγράμματος εξετάσεων, καθώς και το δικαίωμα παράτασης των μαθημάτων των διδακτικών εξαμήνων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, έχει το δικαίωμα να καθορίζει έκτακτες ειδικές εξεταστικές περιόδους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  3. Στη βαθμίδα του Κολλεγίου ΑΚΤΟ, είναι δυνατόν κατά το Ακαδημαϊκό έτος, εκτός του τακτικού προγράμματος, να οργανωθούν ενισχυτικά/φροντιστηριακά μαθήματα με απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα των ενισχυτικών αυτών μαθημάτων ανακοινώνεται εγκαίρως στους σπουδαστές ώστε να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και τα αντίστοιχα κάθε φορά δίδακτρα, όπου απαιτούνται, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξή του.
  4. Είναι δυνατόν στη διάρκεια του εξαμήνου να τροποποιηθεί ο Κανονισμός Σπουδών εν μέρει. Τυχόν αλλαγές, όπως και κάθε άλλη πληροφορία για τις σπουδές στον ΑΚΤΟ, αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων, που υπάρχουν σε όλα τα κτήρια, καθώς και στην ιστοσελίδα.
  5. Η Γραμματεία της εκάστοτε βαθμίδας είναι αρμόδια να εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με τη φοίτηση των σπουδαστών στον ΑΚΤΟ, την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων και τη βαθμολογική τους κατάσταση, συμβουλευόμενη τα μητρώα και τις καταστάσεις της. Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται μόνο μετά από αίτηση των ίδιων των σπουδαστών ή των γονέων τους.
  6. Πληροφορίες γενικές για τις σπουδές στις εκπαιδευτικές βαθμίδες του ΑΚΤΟ δίδονται από την αντίστοιχη Γραμματεία, ενώ ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, την ύλη, τις εξετάσεις δίδονται από τους καθηγητές και εν γένει την Διεύθυνση κάθε βαθμίδας.
  7. Κάθε πληροφορία που αφορά σε συγκεκριμένο σπουδαστή εκάστοτε βαθμίδας του ΑΚΤΟ (προσωπικά στοιχεία ή συμπεριφορά του κατά τη φοίτησή του, όπως και την τήρηση των υποχρεώσεών του) είναι εμπιστευτική, και κοινοποιείται στο γονέα μόνο μετά τη συμφωνία του ίδιου του σπουδαστή. Εξαιρούνται πληροφορίες που αφορούν στη βαθμολογία και τις απουσίες, όπως και πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν παραβιάσεις του ποινικού νόμου από σπουδαστή κατά τη διάρκεια των σπουδών του (π.χ. φθορά ξένης περιουσίας, έργων ή λόγω εξύβρισης κτλ). Τέτοιου είδους πληροφορίες, με απόφαση της Διεύθυνσης της εκάστοτε βαθμίδας, μπορούν να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο εφόσον έχει έννομο συμφέρον.
  8. Ανώτατο όριο ηλικίας για την εγγραφή στον ΑΚΤΟ δεν υπάρχει.
  9. Εάν ένας σπουδαστής επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την Σχολή, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο το οποίο παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία.
 • Άρθρο 4 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η Εταιρεία ΑΚΤΟ AE έχοντας ως κύριο στρατηγικό σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Απορρήτου με σκοπό:

  • Την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.
  • Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται.
  • Τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
  • Τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών της εταιρείας.

  Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μας έχει καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό της ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχει ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ποιότητας, προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων.

  Η εταιρεία ΑΚΤΟ AE λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει αναλυτικές πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν μέτρα:

  • Ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα και στους πληροφοριακούς πόρους.
  • Ορθής διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων.
  • Φυσικής ασφάλειας.
  • Ασφάλειας λειτουργιών.
  • Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας.
  • Ασφάλειας Επικοινωνιών.
  • Κρυπτογράφησης.
  • Διαχείρισης και ασφάλειας προμηθευτών.
  • Διαχείρισης και ασφάλειας ανθρώπινων πόρων.
  • Συντήρησης πληροφοριακής υποδομής και εξοπλισμού.
  • Τήρησης νομοθεσίας.
  • Εσωτερικής οργάνωσης και ανάθεσης ρόλων-αρμοδιοτήτων.

  Μέσα από διαδικασία ανασκόπησης, η εταιρεία ΑΚΤΟ AE διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Παράλληλα, ο κατάλληλος σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας των πληροφοριακών πόρων συμβάλουν στην ασφαλή συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις εμφάνισης δυσλειτουργιών.

  Ο Υπεύθυνος Ποιότητας παρακολουθεί το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών, ώστε να μπορεί η εταιρεία να προστατεύει τα δεδομένα και πληροφορίες που επεξεργάζεται.

  Ο ΑΚΤΟ με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή, καθώς και του γονέα/άλλου που δηλώνεται στην Αίτηση εγγραφής, εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού με αριθ. 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών.

  Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΑΚΤΟ γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας του και συνεπάγεται την απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων αυτών, όπως των σπουδαστών, των γονέων/άλλων και των συνυπόχρεων πληρωτών για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναλύονται παρακάτω.

  Ο ΑΚΤΟ τηρεί τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας, εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προβλεπόμενων από τον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων και λαμβάνει συγχρόνως τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών από κινδύνους όπως, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση αυτών. Επίσης λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

  Στο ανωτέρω πλαίσιο, νομική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΑΚΤΟ, η εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αφορά την παροχή των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών, η συγκατάθεση των υποκειμένων όπως των σπουδαστών, συνυπόχρεων πληρωτών κα, καθώς και η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του ΑΚΤΟ όπως φορολογικών, λογιστικών κοκ ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπούμενο σκοπό επεξεργασίας.

   

  Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγονται:

  Ο ΑΚΤΟ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζομένων αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαστικής ζωής και σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο σπουδαστή, γονέων, ημερομηνία/τόπο γέννησης σπουδαστή, Τμήμα και βαθμίδα σπουδών που επιλέγει ο σπουδαστής).
  2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail).
  3. Στοιχεία γονέα ή άλλου, ο οποίος δηλώνεται ως αρμόδιος για την επικοινωνία μαζί του (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχέση με το σπουδαστή κοκ).
  4. Γραμματικές γνώσεις (Απολυτήριο), επιλογή προγράμματος και έτους σπουδών.
  5. Στοιχεία συνυπόχρεου προσώπου προς πληρωμή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και η σχέση του με τον σπουδαστή.
  6. Μαθησιακές δυσκολίες και δεδομένα υγείας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.
  7. Φωτογραφίες και βίντεο από τη σπουδαστική ζωή, τη φοίτηση, δράσεις (όπως εικαστικές), συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκθέσεις των σπουδαστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των σπουδαστών για τη δημοσίευση των φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπο του ΑΚΤΟ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, όπως facebook, instagram και στο youtube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του όπως το περιοδικό Activities, για λόγους προβολής του και ενημέρωσης ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.
  8. Δεδομένα υγείας, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή ιατρικά δικαιολογητικά ή χορηγούνται από το σπουδαστή, όπως κατά τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω ασθενείας.

  Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του σπουδαστή, ο οποίος τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί ο ΑΚΤΟ. Στην κεντρική βάση των τηρούμενων στοιχείων δύνανται να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τα αρμόδια Τμήματα του ΑΚΤΟ.

  Επισημαίνεται η υποχρέωση του σπουδαστή να ενημερώνει άμεσα τον ΑΚΤΟ για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία ή στέλνοντας email στη διεύθυνση gdpr@aktocollege.gr για την ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου του κάθε σπουδαστή.

   

  Σκοποί επεξεργασίας:

  Οι σκοποί για τους οποίους ο ΑΚΤΟ προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή και των γονέων/άλλων σχετίζονται αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΑΚΤΟ, βάσει των Καταστατικών σκοπών του και του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

  Συγκεκριμένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

  1. Η ενημέρωση, εγγραφή των ενδιαφερόμενων σπουδαστών και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών, των γονέων/άλλων και του ΑΚΤΟ.
  2. Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
  3. Η κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους που συνδέονται συμβατικά με τον ΑΚΤΟ και η συνεργασία αυτή αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών (λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University).
  4. Η διαβίβαση δεδομένων σπουδαστών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στις εποπτεύουσες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.
  5. Η έκδοση εντύπων, αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών φωτογραφικών λευκωμάτων, περιοδικών όπως το Activities, αναφορικά με δραστηριότητες και επιτυχίες ή και επιδόσεις – βραβεύσεις των σπουδαστών στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
  6. Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού στον επίσημο ιστότοπο του ΑΚΤΟ www.akto.gr, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως facebook, instagram, youtube, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
  7. Η απαραίτητη επικοινωνία με τους σπουδαστές και τους γονείς/άλλους μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.
  8. Η επικοινωνία με τους σπουδαστές ή/και τους γονείς/άλλους για την αποστολή ενημερωτικού newsletter, προσκλήσεων, ενημερώσεων για εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης, ειδικά προγράμματα κ.ο.κ. κατόπιν συγκατάθεσής τους.

   

  Διάρκεια τήρησης δεδομένων

  Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα παρεχόμενα από το σπουδαστή προσωπικά δεδομένα ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη διάρκεια σπουδών στον ΑΚΤΟ. Πλέον του χρόνου αυτού τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών μετά την αποφοίτησή τους, όπως για λόγους έκδοσης αντιγράφων πτυχίων, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, πιστοποιητικών, ή για τη συμμόρφωση του ΑΚΤΟ με οικείες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ή για ερευνητικούς σκοπούς, κοκ.

  Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί από τον ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνο της επεξεργασίας, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου επιδιωκόμενου νομίμου σκοπού επεξεργασίας.

   

  Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

  Ο ΑΚΤΟ δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών ή κατά περίπτωση και γονέων/άλλων σε συνδεδεμένα και συνεργαζόμενα προς τον ΑΚΤΟ φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς.

  Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ΑΚΤΟ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
  2. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΚΤΟ στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους, όπως λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University.
  3. Η διαβίβαση απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΑΚΤΟ.
  4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
  5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, ή τρίτος υπό τις εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  6. Η διαβίβαση γίνεται προς Δημόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

   

  Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

  Ο ΑΚΤΟ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων λαμβάνοντας μέριμνα για τη νόμιμη ικανοποίησή τους.

  Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης.
  • Δικαίωμα διόρθωσης.
  • Δικαίωμα διαγραφής (λήθης).
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

  Ως προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης του ΑΚΤΟ επί των ανωτέρω αιτημάτων ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματός εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε θα αιτιολογηθεί εγγράφως η σχετική απόφαση.

  Ο ΑΚΤΟ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), προς τον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων, την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς ως ακολούθως:

  κ. Γεωργία Λειβαδάρου,
  Τηλέφωνο: (+30) 210 5230130
  Email: dpo-akto@aktocollege.gr
  Ιστοσελίδα: www.akto.gr
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Τ.Κ. 11362

   

  Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

  Οι διαδικασίες παραπόνων/καταγγελιών που ακολουθεί του AKTO είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, ενώ ειδικότερα για το “Κολλέγιο ΑΚΤΟ” εφαρμόζονται παράλληλα και οι κανονισμοί του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, Middlesex University.

  Στην τελευταία περίπτωση, οι εσωτερικές διαδικασίες του AKTO πρέπει να ακολουθούνται και να έχουν εξαντληθεί πλήρως ώστε να έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στο Middlesex University, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους κανονισμούς του εν λόγω πανεπιστημίου, οι οποίοι ανευρίσκονται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0021/424182/Student–Complaints–and–Grievance–Procedures.pdf

  Εξαίρεση αποτελεί η αξιολόγηση βαθμολογιών που ανακοινώνονται μετά την επικύρωση της Εξεταστικής Επιτροπής (άρθρο 9, παράγραφος 13 του παρόντος κανονισμού).

  Συγκεκριμένα, αν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με οιοδήποτε θέμα, δύνασθε να το υποβάλετε προφορικώς ή εγγράφως, καταρχάς στον άμεσο ενδιαφερόμενο π.χ. τον διδάσκοντα, τη γραμματεία κτλ, αναλόγως με την περίπτωση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο γραπτής καταγγελίας, με επιστολή ή mail, στον Διευθυντή του Κλάδου, στον Προϊστάμενο της Γραμματείας, στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή κτλ, σύμφωνα δηλαδή με τη διοικητική δομή του AKTO.

  Τα παράπονα/καταγγελίες σας αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, δικαιοσύνη, συνέπεια και εντός εύλογων χρονικών ορίων. Όπου είναι εφικτό, αντιμετωπίζονται και επιλύονται, σε πρώτο στάδιο, με προφορικό τρόπο, εφόσον όμως κριθεί απαραίτητο, οδηγούνται σε μια επίσημη διαδικασία επίλυσης όπου ακολουθείται ο εγγράφως τύπος.

 • Άρθρο 5 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  1. Τα δίδακτρα των σπουδαστών καταβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο που έχουν επιλέξει στο διακανονισμό που έχουν υπογράψει με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής τους.
  2. Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει ως τρόπο πληρωμής τις δόσεις, καταβάλλουν την κάθε δόση μέχρι την ημερομηνία που έχει καθοριστεί. Κατά την εγγραφή καταβάλλεται και το ελάχιστο ποσό εγγραφής ή η πρώτη δόση των διδάκτρων. Οι υπόλοιπες δόσεις ορίζονται να καταβάλλονται στο διάστημα των πρώτων 10 ημερών των μηνών που έχουν συμφωνηθεί κατά την εγγραφή. Μετά δε την παρέλευση της 10ης ημέρας εκάστου εκ των παραπάνω μηνών, κάθε δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.
  3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των διδάκτρων το Λογιστήριο ειδοποιεί το σπουδαστή και τον συνυπόχρεο πληρωτή για την εξόφληση της οφειλής. Εάν και μετά την ειδοποίηση τα δίδακτρα δεν καταβληθούν, ο ΑΚΤΟ έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέψει στον σπουδαστή την περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων, εγγραφή, ή επανεγγραφή.
  4. Σπουδαστές που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες δε λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.
  5. Ο ΑΚΤΟ δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των προκαταβολών που έχει λάβει από σπουδαστές που εν τέλει δεν παρακολούθησαν τα προγράμματά του. Σε περίπτωση προεξόφλησης των διδάκτρων και εν τέλει μη παρακολούθησης των μαθημάτων ή αποχώρησης εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, ο ΑΚΤΟ δύναται να επιστρέψει μέρος των εισπραχθέντων διδάκτρων, ανάλογα με τον χρόνο αποχώρησης του σπουδαστή. Παράταση προθεσμίας καταβολής διδάκτρων δίνεται μόνο μετά από έγκριση της Οικονομικής Διεύθυνσης. Σπουδαστής που καθυστερεί τα δίδακτρα πέραν του μηνός, χωρίς να έχει λάβει άδεια παράτασης προθεσμίας πληρωμής, μπορεί να διαγραφεί χωρίς δικαίωμα επιστροφής των διδάκτρων που έχει καταβάλει.
  6. Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων είναι το ίδιο, ανεξάρτητα της ημερομηνίας εγγραφής. Σπουδαστής που γράφεται καθυστερημένα για οποιονδήποτε λόγο, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους όπως όλοι οι άλλοι σπουδαστές.
  7. Το συμφωνηθέν ποσό των διδάκτρων δεν δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ανεξαρτήτως πιθανών αλλαγών στον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων (πχ δια ζώσης ή εκ αποστάσεως), αλλαγών στην εκπαιδευτική ύλη (πχ μείωση ή αύξηση διδακτέας ύλης) και ωριαίου προγράμματος (πχ παράτασης ή μείωσης διδακτικών ωρών).
  8. Ο ΑΚΤΟ δύναται να τροποποιήσει μονομερώς και προς όφελος των σπουδαστών του το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής αυτών, εφόσον το κρίνει η ίδια απαραίτητο για ιδιαίτερους κοινωνικούς – οικονομικούς και λοιπούς εκτάκτους λόγους. Η τροποποίηση αυτή δύναται να αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων ή και σε μέρος αυτών, καθώς και για το σύνολο ή μέρος των σπουδαστών του βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.
  9. Με την εγγραφή του, ο σπουδαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου των διδάκτρων του έτους, ανεξάρτητα αν παρακολουθήσει τις ενότητες ή όχι. Αν ο σπουδαστής είναι ανήλικος, η υποχρέωση μεταβιβάζεται στον κηδεμόνα του. Σε περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από τη Σχολή για πειθαρχικό παράπτωμα, ή άλλο λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
  10. Σε περίπτωση παράτασης των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου προβλέπεται, εξαιτίας απουσιών του σπουδαστή, αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει δίδακτρα ανάλογα με το χρόνο παράτασης των μαθημάτων. Το ύψος του ποσού των διδάκτρων αυτών συναποφασίζεται από την Ακαδημαϊκή και την Οικονομική Διεύθυνση.
  11. Για τα ενισχυτικά/φροντιστηριακά μαθήματα, που γίνονται εκτός του τακτικού προγράμματος εκπαίδευσης στο “Κολλέγιο ΑΚΤΟ” (και δεν αναπληρώνουν απραγματοποίητες ώρες αυτού), καταβάλλονται δίδακτρα, εκτός και αν υπάρχει αποδεδειγμένος σοβαρός λόγος που αιτιολογεί αυτή την ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση του υπεύθυνου διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Academic Operator).
  12. Ο ΑΚΤΟ εγκρίνει κάθε χρόνο και γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την τιμολογιακή πολιτική του, καθορίζοντας το ύψος των διδάκτρων, τη δυνατότητα καταβολής των δόσεων, τις εκπτώσεις κλπ. Η τιμολογιακή πολιτική ορίζεται μονομερώς από τον ΑΚΤΟ, είναι ελεύθερα ανακλητή και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε.
 • Άρθρο 6 - ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  1. Εκτός των διδάκτρων, οι σπουδαστές επιβαρύνονται με την αγορά βιβλίων και των αναλώσιμων υλικών.
  2. Με εξέταστρα επιβαρύνονται όσοι σπουδαστές εξετάζονται εκτός των κανονικών εξεταστικών περιόδων, στις βαθμίδες που προβλέπεται (δηλ. ειδικές εξεταστικές, επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου, εξέταση σε μεταφερόμενες ενότητες από προηγούμενη περίοδο, αναβαθμολόγηση). Τα εξέταστρα καταβάλλονται ταυτόχρονα με την συμπλήρωση της αίτησης των σπουδαστών, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές, στη Γραμματεία της εκάστοτε βαθμίδας.
  3. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται μαζί με τα εξέταστρα για τις κανονικές εξεταστικές περιόδους, για το μεν χειμερινό εξάμηνο έως την 15η Ιανουαρίου (για όλες τις ενότητες του χειμερινού εξαμήνου), για το δε εαρινό έως την 15η Μαΐου (για όλες τις ενότητες του εαρινού εξαμήνου). Επίσης, για τις ειδικές εξετάσεις (και των δύο εξαμήνων), έως την τελευταία ημέρα της προγραμματισμένης κανονικής εξεταστικής περιόδου. Τέλος, για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπως και για τις μεταφερόμενες ενότητες, το αργότερο έως την 20η Αυγούστου. Σημειωτέον ότι η όποια αίτηση αναβαθμολόγησης, όπου προβλέπεται, υποβάλλεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πρέπει να τονισθεί ότι οι σπουδαστές υποχρεούνται εγκαίρως να υποβάλλουν αίτηση για την ειδική εξεταστική, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της αίτησης, δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα για την ανακοίνωση του συγκεκριμένου προγράμματος εξετάσεων.
  4. Οι σπουδαστές που απορρίπτονται και παρακολουθούν ξανά το πλήρες πρόγραμμα, ή μέρος του προγράμματος του ίδιου διδακτικού έτους, όπου προβλέπεται, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εκ νέου δίδακτρα για το έτος, ή δίδακτρα για τις ενότητες στις οποίες επανεγγράφονται (βλ. άρθρο 9, παρ. 15).
  5. Το ύψος των διδάκτρων για τα ενισχυτικά/φροντιστηριακά μαθήματα, καθώς και για τις επιπλέον ώρες στο τελευταίο έτος ΒΑ (Level 3), καθορίζεται ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα. Τα εξέταστρα είναι αυτά που προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ενώ η διαδικασία καταβολής αυτών είναι η ίδια με αυτή που προβλέπει η παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
 • Άρθρο 7 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

  Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 2 (Συμπεριφορά – Υποχρεώσεις Σπουδαστών), οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα και όταν:

  1. Παραβαίνουν τον κανονισμό λειτουργίας του ΑΚΤΟ.
  2. Δεν δείχνουν τον οφειλόμενο σεβασμό και δεν υπακούουν σε εντολές και οδηγίες των Διοικητικών στελεχών, των διδασκόντων και λοιπών υπευθύνων του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ.
  3. Αντιγράφουν κατά τις γραπτές εξετάσεις, παραπλανούν ή αποπειρώνται να παραπλανήσουν στις κάθε είδους εξετάσεις και σπουδαστικές εργασίες.
  4. Διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους την τάξη και τη διδασκαλία των ενοτήτων, τις ασκήσεις, τις εξετάσεις, τα διαλείμματα, όπως και κάθε εκπαιδευτική εργασία ή εκδήλωση του ΑΚΤΟ.
  5. Παραβαίνουν τις διατάξεις ποινικού νόμου.
  6. Καταστρέφουν την περιουσία του ΑΚΤΟ.
 • Άρθρο 8 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
  1. Σε περίπτωση που σπουδαστής οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης ή κατάρτισης παρακωλύει το μάθημα, ή επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια του ΑΚΤΟ, ο διδάσκων καθηγητής έχει δικαίωμα να τον αποβάλλει από την αίθουσα. Ο σπουδαστής έχει την υποχρέωση να υπακούσει αμέσως και να εξέλθει, ακόμα κι αν θεωρεί άδικη την αποβολή του.
  2. Κάθε παρέκκλιση από την αρμόζουσα συμπεριφορά ελέγχεται και δύναται να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις στο σπουδαστή: Α) Παρατήρηση από τον εκπαιδευτή και τα όργανα Διοίκησης του ΑΚΤΟ, που αποτελεί αρχική προειδοποίηση για επιβολή βαρύτερης κύρωσης σε περίπτωση νέας παρέκκλισης Β) Ωριαία αποβολή από το μάθημα Γ) Αποβολή μέχρι και τρεις (3) μέρες στη βαθμίδα του ΙΙΕΚ, πιθανώς και περισσότερες στις υπόλοιπες βαθμίδες, έως και Δ) Διακοπή Φοίτησης.
  3. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η Διοικητική Διεύθυνση της εκάστοτε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΑΚΤΟ έχουν δικαίωμα να συναποφασίσουν την αποβολή σπουδαστή από συγκεκριμένη ενότητα, ενώ έχουν επίσης το δικαίωμα να συναποφασίσουν την οριστική του διαγραφή, σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος ή επαναλαμβανόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς.
  4. Στο επίπεδο του ΙΙΕΚ, η Διακοπή φοίτησης επιβάλλεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του “ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ”, τον Αναπληρωτή Διευθυντή, εφόσον υφίσταται, και τον αρχαιότερο από τους εκπαιδευτές του τμήματος (σε περίπτωση ιδίας αρχαιότητας τον προτεινόμενο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή).
  5. Σε περίπτωση αντιγραφής ή απόπειρας παραπλάνησης ή λογοκλοπής κατά τις εξετάσεις, ο σπουδαστής βαθμολογείται με μονάδα στη συγκεκριμένη ενότητα/εργασία ή ακόμα και με ακύρωση της βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες του εξαμήνου.
  6. Στην παραπάνω περίπτωση (3) διενεργείται έρευνα για συγκέντρωση στοιχείων και ο σπουδαστής καλείται σε απολογία. Τυχόν άρνηση του εγκαλούμενου να απολογηθεί δεν αποτελεί κώλυμα για την έκδοση απόφασης.
  7. Σε όλες τις περιπτώσεις αποβολής, οι απουσίες των ημερών της αποβολής προσμετρούνται κανονικά.
 • Άρθρο 9 - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ

  Το “Κολλέγιο ΑΚΤΟ” συνεργάζεται με το κρατικό Πανεπιστήμιο Middlesex University του Λονδίνου. Οι σπουδαστές των επικυρωμένων από αυτό Κλάδων θεωρούνται ταυτόχρονα και σπουδαστές του Πανεπιστημίου, και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του, όπως αυτές διαβιβάζονται από τα αρμόδια όργανα του Κολλεγίου.

  Στους αποφοίτους των επικυρωμένων Κλάδων από το Middlesex University χορηγούνται οι πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών από το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως περιγράφονται στα ενημερωτικά έντυπα του Κολλεγίου.

   

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑ BACHELOR* (HONS) ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER) ΤΟΥ MIDDLESEX UNIVERSITY

  • GRAPHIC DESIGN (Γραφιστική)
  • INTERIOR ARCHITECTURE (Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμηση)
  • PRODUCT & DESIGN INNOVATION (Σχεδιασμός Προϊόντων)
  • FASHION DESIGN (Σχέδιο Μόδας)
  • FINE ART & NEW MEDIA (Εικαστικές Τέχνες)
  • PHOTOGRAPHY (Φωτογραφία)
  • SKETCH-COMICS-CARTOON (Σκίτσο – Κόμικς – Καρτούν)
  • ANIMATION & INTERACTIVE MEDIA (Animation & Διαδραστικά Μέσα)
  • GAME DESIGN (Σχεδιασμός Παιχνιδιών)

  * Για την εισαγωγή στα προγράμματα αυτά πιθανώς να απαιτείται η παρακολούθηση κάποιου προπαρασκευαστικού προγράμματος (Intensive foundation course).

   

  2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ

  Ακαδημαϊκή Επιτροπή (Executive Academic Management Group)

  Είναι το ανώτερο ακαδημαϊκό όργανο του Κολλεγίου. Εξετάζει και καθορίζει την γενικότερη ακαδημαϊκή στρατηγική, καθώς και την πορεία των σπουδών. Συζητά, ρυθμίζει ή επαναπροσδιορίζει θέματα εκπαίδευσης. Κατά περίπτωση, καλείται να αξιολογήσει και να αποφανθεί για περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων και επιβολής ποινών.

  Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (PL Board)

  Είναι όργανο το οποίο αποτελείται από τους Διευθυντές Κλάδων του Κολλεγίου του ΑΚΤΟ και του ΚΔΒΜ. Συλλέγει και ανταλλάσσει απόψεις για θέματα ακαδημαϊκής ποιότητας και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

  Διευθυντές Κλάδων (Programme Leaders)

  Έχουν την ευθύνη για την πορεία και το συντονισμό του Κλάδου τους. Είναι επικεφαλής της Επιτροπής Σπουδών των καθηγητών και απαντούν στις ετήσιες αναφορές των Εξωτερικών Εξεταστών. Αναφέρονται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

  Υπεύθυνος Διασφάλισης Ακαδημαϊκής Ποιότητας (Quality Assurance Officer)

  Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο και τις βρετανικές αρχές για θέματα ακαδημαϊκής ποιότητας, επαναξιολόγησης και επικύρωσης των Κλάδων, εξεταστικών επιτροπών, και διοργανώνει τα Συμβούλια Σπουδών. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

  Υπεύθυνος Διαχείρισης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Academic Operator)

  Έχει την ευθύνη της καθημερινής παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της επίλυσης τυχόν ακαδημαϊκών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των δύο πρώτων ετών. Συνεργάζεται με τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή, τους Διευθυντές των Κλάδων και τους καθηγητές. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

  Υπεύθυνος Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Liaisons Office)

  Χειρίζεται την επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο σε θέματα εγγραφών, προώθησης τελικών βαθμολογιών, έκδοσης πτυχίων και βεβαιώσεων, και προωθεί αιτήσεις υποψηφίων για περαιτέρω σπουδές στο Middlesex University. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

  Υπεύθυνος Συντονισμού Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (BA & MA Co-ordinator)

  Συντονίζει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του τελευταίου έτους των επικυρωμένων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, όπως και των μεταπτυχιακών σπουδών. Αναφέρεται στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή.

   

  3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  Συμβούλιο Σπουδών (Board of Studies)

  Δίνει την ευκαιρία στους εκπροσώπους των σπουδαστών του εκάστοτε Κλάδου να μεταφέρουν τις εμπειρίες και εκτιμήσεις των τμημάτων τους σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών, και εν γένει την ακαδημαϊκή διαδικασία. Μετέχουν ως μόνιμα μέλη η Ακαδημαϊκή Επιτροπή, οι Διευθυντές των Κλάδων, ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ακαδημαϊκής Ποιότητας και ο Ακαδημαϊκός Σύνδεσμος μεταξύ ΑΚΤΟ και Πανεπιστημίου (Link Tutor). Συνέρχεται μία φορά το εξάμηνο και συγκαλείται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ακαδημαϊκής Ποιότητας.

  Επιτροπές Εισαγωγής στο BA (Hons) Degree και ΜΑ Degree

  Συστήνονται για κάθε Κλάδο, διενεργούν τις αντίστοιχες συνεντεύξεις, εξετάζουν περιπτώσεις σπουδαστών που αιτούνται εισαγωγή με κατατακτήριες στο ΒΑ (Hons) Degree. Επίσης, αξιολογούν τις αιτήσεις σπουδαστών για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Αποτελούνται από το Διευθυντή του αντίστοιχου Κλάδου, τον Υπεύθυνο Συντονισμού ΒΑ & ΜΑ προγραμμάτων και συμμετέχοντες καθηγητές του εκάστοτε Κλάδου.

  Επιτροπές Σπουδών

  Σε αυτές τις επιτροπές εξετάζονται θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εκάστοτε Κλάδου, μεταφέρονται προσωπικές εμπειρίες και εκτιμήσεις των διδασκόντων, όπως επίσης συντάσσονται και βελτιώνονται τα φύλλα σπουδαστικών εργασιών. Συντονίζονται από το Διευθυντή του Κλάδου και συμμετέχουν οι διδάσκοντες καθηγητές.

  Εξεταστική Επιτροπή (Assessment Board)

  Συνέρχεται μετά την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους με σκοπό την επικύρωση των αποτελεσμάτων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων του Πανεπιστημίου για κάθε πρόγραμμα σπουδών. Αποτελούνται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, το Διευθυντή του εκάστοτε Κλάδου, τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και έναν εξωτερικό εξεταστή.

   

  4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Στα επικυρωμένα από το Middlesex University πανεπιστημιακά προγράμματα εγγράφονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Εάν δεν έχουν λάβει μέρος απαιτείται η παρακολούθηση ενός εντατικού προπαρασκευαστικού προγράμματος (Intensive Foundation Course). Το εντατικό αυτό πρόγραμμα ενδέχεται και να απαιτείται σε περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής δεν κατέχει απαραίτητες βασικές γνώσεις για την παρακολούθηση μαθημάτων στον κλάδο που τον ενδιαφέρει ή είναι απόφοιτος άλλων εκπαιδευτικών δομών.
  2. Υποψήφιοι με σημαντική σχετική εκπαιδευτική εμπειρία (απόφοιτοι ΙΕΚ ή άλλων ιδρυμάτων με παρόμοια αντικείμενα σπουδών), μπορούν να καταταγούν σε προχωρημένο εξάμηνο ή έτος σπουδών, κατόπιν κατατακτήριας συνέντευξης και επίδειξης φακέλου εργασιών.
  3. Στο εντατικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (intensive foundation) είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί και μη απόφοιτοι λυκείου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και περάσουν από συνέντευξη.

   

  5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση έντυπης, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αίτησης και προφορική συνέντευξη (όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη), προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον και η ικανότητα του υποψηφίου. Επίσης απαιτείται η καταβολή του ελάχιστου ποσού εγγραφής το οποίο ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη έναρξης της παρακολούθησης των μαθημάτων, εκτός αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Σχολής.
  2. Αν ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών, ή δεν πληρώνει ο ίδιος τα δίδακτρα, την αίτηση εγγραφής του συνυπογράφει ένας από τους γονείς ή άλλος κηδεμόνας, ο οποίος αναλαμβάνει εγγυητής της καταβολής των ετήσιων διδάκτρων. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση του ΑΚΤΟ έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα για την πορεία του σπουδαστή.
  3. Για την εγγραφή σπουδαστών ή αποφοίτων άλλων σχολών σε προχωρημένο εξάμηνο ή έτος σπουδών, απαιτούνται βεβαιώσεις προηγούμενης φοίτησης και η βεβαίωση του Διευθυντή του προγράμματος σπουδών με την οποία τους κατατάσσει σε προχωρημένο έτος σπουδών.
  4. Για την εγγραφή στα επόμενα έτη σπουδών των ήδη σπουδαστών απαιτείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως προς τις εξετάσεις του προηγούμενου έτους, τις απουσίες και τα δίδακτρα, όπως περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
  5. Ο ΑΚΤΟ διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτηση εγγραφής του υποψηφίου ή σπουδαστή που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

   

  6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

  1. Οι εγγραφές για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές του χειμερινού εξαμήνου για το νέο ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους έως τις αρχές Οκτωβρίου. Για τα επόμενα έτη σπουδών, η περίοδος εγγραφών αρχίζει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές του εαρινού εξαμήνου η προθεσμία λήγει στις αρχές Φεβρουαρίου.
  2. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών, όλες οι αιτήσεις εγγραφής θεωρούνται εκπρόθεσμες και για την αποδοχή τους ή μη αποφασίζει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση με το Middlesex University. Σπουδαστές που γίνονται δεκτοί και εγγράφονται μετά την έναρξη των μαθημάτων, υποχρεούνται να καταβάλουν τα δίδακτρα ολόκληρου του διδακτικού έτους και να ακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα που θα τους υποδειχθεί.
  3. Η εγγραφή των σπουδαστών μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο, κατόπιν εγκρίσεως από την διοίκηση του ΑΚΤΟ.

   

  7. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

  1. Οι σπουδαστές κατατάσσονται σε τμήματα – ωράρια της προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή θέση κατά την ημέρα της εγγραφής τους.
  2. Για να κατοχυρώσει κάποιος μία θέση στο τμήμα ή το ωράριο της προτίμησής του πρέπει να πραγματοποιήσει κανονική εγγραφή, εφόσον είναι νέος σπουδαστής ή προεγγραφή, ή αν είναι υφιστάμενος σπουδαστής, συμπληρώνοντας, εξίσου, την αντίστοιχη αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό. Στις περιπτώσεις των προεγγραφών, το ποσό που καταβάλλεται αφαιρείται από την πρώτη δόση των διδάκτρων. Χρονικά οι προεγγραφές καθορίζονται από τη διοίκηση.
  3. Αν κάποιος σπουδαστής πραγματοποιήσει εγγραφή ή προεγγραφή εξ’ αποστάσεως (μέσω fax ή μέσω internet, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς), είναι υποχρεωμένος με την έναρξη των μαθημάτων να προσέλθει στη Γραμματεία για να υπογράψει την πρωτότυπη φόρμα εγγραφής και να λάβει το σχετικό αντίγραφο.
  4. Είναι δυνατή η αλλαγή του τμήματος ή ωραρίου, μετά από αίτηση του σπουδαστή, για ειδικούς λόγους και εφόσον υπάρχει κενή θέση στο τμήμα που θέλει να φοιτήσει. Είναι, επίσης, δυνατή η αλλαγή Κλάδου σπουδών, εντός 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, με γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Η παρακολούθηση στο νέο τμήμα ή Κλάδο γίνεται μόνο μετά την αποδοχή της σχετικής αίτησης από τη διοίκηση.

   

  8. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

  • Το Ακαδημαϊκό έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
  • Το διδακτικό έτος αρχίζει από 1-15 Οκτωβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται με τη λήξη των κανονικών και ειδικών εξετάσεων του μηνός Ιουνίου (10-25) του επόμενου έτους, με τη μετέπειτα επικύρωση των βαθμολογιών από το Middlesex University στα μέσα Ιουλίου. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό.
  • Ειδικά για τους τελειόφοιτους σπουδαστές, που λαμβάνουν τίτλους σπουδών του Middlesex University, το διδακτικό έτος ολοκληρώνεται μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή (Assessment Board), η οποία συγκαλείται τον Ιούλιο. Στη διαδικασία αυτή υποχρεωτικά παρευρίσκονται όλοι οι εξεταζόμενοι σπουδαστές, με τους φακέλους των εργασιών τους.
  • Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του ΑΚΤΟ περιλαμβάνει τις κάτωθι αργίες*:

   28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (επίσης 26 & 27 Οκτωβρίου για το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης)
   17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (23/12 έως 7/1)
   ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (30 Ιανουαρίου)
   ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
   25 ΜΑΡΤΙΟΥ (επίσης 24 στην Αθήνα)
   ΠΑΣΧΑ (Μ. Δευτέρα έως Κυριακή του Θωμά)
   ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ (1η Μαΐου)
   ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  *Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ημέρες τοπικής αργίας στην έδρα κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος, λόγω θρησκευτικής ή άλλης εορτής (Οι ημέρες των αργιών μπορούν να τροποποιηθούν με εντολή του Υπουργείου Παιδείας).

   

  9. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Α. Σπουδές πλήρους φοίτησης (full-time)

  Η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται με ενότητες μαθημάτων που περιέχουν ένα ή περισσότερα μαθήματα, θεωρητικά ή εργαστηριακά, όπως παρουσιάζονται στα εγχειρίδια σπουδών των Κλάδων. Κλάδοι σε επίπεδο BA (Hons) Degree περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων μαθημάτων, στο τελευταίο έτος την Ερευνητική Εργασία (προτελευταίο εξάμηνο) και τη Διπλωματική Εργασία (τελευταίο εξάμηνο).

  Η ολοκλήρωση του πλήρους προγράμματος, συνολικής διάρκειας τριών ετών, οδηγεί στην απόκτηση του Bachelor of Arts (Hons) Degree του Middlesex University. Στο τελευταίο (3ο) έτος γίνονται δεκτοί σπουδαστές υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο προηγούμενα έτη σπουδών και να μην έχουν εκκρεμότητες μαθημάτων.

  Β. Σπουδές μερικής φοίτησης (part-time) και παρακολούθηση κατ’ επιλογήν μαθημάτων

  Στον ΑΚΤΟ δίνεται η δυνατότητα part-time σπουδών ή παρακολούθησης κατ’ επιλογήν μαθημάτων από κάποιους Κλάδους σπουδών. Οι υποψήφιοι για την παρακολούθηση part-time σπουδών ή μαθημάτων κατ’ επιλογήν περνούν από συνέντευξη με αρμόδιο ακαδημαϊκό πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που επιθυμούν ή να τους υποδειχθεί η κατάλληλη οδός προόδου. Οι υποψήφιοι αυτοί, εφόσον το αίτημά τους εγκριθεί, εντάσσονται στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που επιλέγουν.

   

  10. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

  1. Η φοίτηση σε όλους τους Κλάδους και τα τμήματα σπουδών είναι υποχρεωτική.
  2. Μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Κλάδου και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής, είναι δυνατό κάποιος σπουδαστής να απαλλαγεί από την παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων, ή ενοτήτων μαθημάτων, και να πάρει μέρος κατ’ ευθείαν στις εξετάσεις.
  3. Για κάθε διδασκόμενο μάθημα ανά εξάμηνο, ως όριο απουσιών ορίζεται το 1/3 των διδασκομένων ωρών του μαθήματος (δηλ. το 4πλάσιο των διδασκόμενων ωρών εβδομαδιαίως):

   32 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 8 ώρες την εβδομάδα
   24 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα
   20 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 5 ώρες την εβδομάδα
   16 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα
   12 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα
   8 απουσίες για μαθήματα που διδάσκονται 2 ώρες την εβδομάδα

  4. Σπουδαστές που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο απουσιών (σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών) σε κάποιο μάθημα, υφίστανται βαθμολογική ποινή και κατά συνέπεια δε δικαιούνται προβιβάσιμο βαθμό προόδου στο συγκεκριμένο μάθημα, και κατά συνέπεια στην αντίστοιχη ενότητα. Δύναται άρση της βαθμολογικής ποινής, για όσους δικαιολογημένα υπερβούν το όριο σε κάποιο μάθημα (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών), μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.
  5. Οι απουσίες μετρούν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Ειδικές περιπτώσεις ρυθμίζονται με απόφαση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.
  6. Δικαιολογημένες απουσίες θεωρούνται οι απουσίες από ασθένεια, επαγγελματική απασχόληση, σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση ή στράτευση, που μπορούν να πιστοποιηθούν, εφ’ όσον ο σπουδαστής προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών.
  7. Σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι απουσίες καταχωρούνται στην ενότητα η οποία διδάχθηκε και όχι σ’ αυτήν που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Απουσίες λαμβάνονται και κατά τις εορταστικές και λοιπές εκδηλώσεις του ΑΚΤΟ, στις οποίες η συμμετοχή των σπουδαστών είναι υποχρεωτική. Καταχωρούνται δε στις ώρες διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  8. Τα προαναφερθέντα όρια απουσιών δεν ισχύουν για τα μαθήματα εργαστηριακών εφαρμογών των Η/Υ και των εργαστηρίων φωτογραφίας. Σ’ αυτά δεν επιτρέπονται απουσίες. Σε περίπτωση που σπουδαστής απουσιάσει σε ενότητα εργαστηριακών εφαρμογών (Η/Υ, φωτογραφία), για μη πλήρως αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους, η Διεύθυνση του Κλάδου, μετά από εισήγηση του διδάσκοντος, του παρέχει τη δυνατότητα ενισχυτικών/φροντιστηριακών μαθημάτων, για το οποία καταβάλλονται δίδακτρα.

   

  11. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

  Κανονικές Εξεταστικές Περίοδοι

  1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου (1-20 Φεβρουαρίου & 1-20 Ιουνίου) διεξάγονται εξετάσεις σε όλες τις διδαχθείσες ενότητες. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Ο ΑΚΤΟ δύναται να τροποποιήσει τις ημερομηνίες εξετάσεων εφόσον αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή ιδιαίτερες – έκτακτες περιστάσεις (παράταση εκπαιδευτικού έτους, ανωτέρα βία κλπ).
  2. Στις εξετάσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές που έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΚΤΟ.
  3. Στην κανονική εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου οφείλουν να συμμετάσχουν και οι σπουδαστές που τυχόν οφείλουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από το προηγούμενο έτος σπουδών, ενώ στην κανονική εξεταστική περίοδο Ιουνίου οφείλουν να συμμετάσχουν και οι σπουδαστές που τυχόν οφείλουν μαθήματα εαρινού εξαμήνου από το προηγούμενο διδακτικό έτος, υποβάλλοντας αίτηση στη Γραμματεία και καταβάλλοντας τα αντίστοιχα εξέταστρα (βλ. άρθρο 7, παρ. 3).
  4. Σπουδαστής, ο οποίος δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του εξαμήνου, οφείλει να αποδείξει, προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά, τη σοβαρότητα των λόγων της μη συμμετοχής του, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική εξεταστική ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

  Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος

  Διενεργείται το Σεπτέμβριο για τις ενότητες όλων των εξαμήνων. Στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι σπουδαστές που απέτυχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες κατά τη διάρκεια των κανονικών εξετάσεων των εξαμήνων, και δεν έχουν οικονομικές οφειλές.

  1. Στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν, επίσης, δικαίωμα συμμετοχής σπουδαστές που δεν προσήλθαν στις κανονικές και τις αντίστοιχες ειδικές εξεταστικές περιόδους, λόγω αποδεδειγμένα σοβαρού κωλύματος, και εφόσον η αιτιολόγησή τους έχει γίνει αποδεκτή από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
  2. Για τη συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις, οι σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία και καταβάλλουν εξέταστρα, όπως προβλέπεται. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν στην επαναληπτική εξεταστική υφίστανται βαθμολογική ποινή.

  Ειδικές Εξετάσεις

  1. Αν κάποιος σπουδαστής, για ειδικούς λόγους (ασθένεια κ.λπ.), που πρέπει να αποδεικνύονται επίσημα, δεν προσήλθε στις κανονικές εξετάσεις, έχει δικαίωμα εξέτασης στις ενότητες που δεν προσήλθε, με πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής στο δεκαήμερο αμέσως μετά τη λήξη της κανονικής εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου εξαμήνου.
  2. Για τις ειδικές αυτές εξετάσεις, ο σπουδαστής υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την τελευταία ημέρα της κανονικής εξεταστικής περιόδου, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα εξέταστρα.

   

  12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Η επίδοση των σπουδαστών σε κάθε μάθημα κρίνεται από τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ο οποίος και παραδίδει στη Γραμματεία βαθμό προόδου. Ο τελικός βαθμός του εξαμήνου για κάθε ενότητα περιλαμβάνει τον βαθμό προόδου και τον βαθμό των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου (τα ποσοστά συμμετοχής διαφέρουν από ενότητα σε ενότητα και περιγράφονται στο εγχειρίδιο σπουδών). Ο βαθμός προόδου δεν ισχύει ως τελικός βαθμός του εξαμήνου σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν προσέλθει στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, στον ειδικό χώρο της κατάστασης βαθμολογίας του σπουδαστή αναγράφεται η ένδειξη «Δ.Π.» (Δεν Προσήλθε).
  2. Όταν μία ενότητα απαρτίζεται από περισσότερα του ενός μαθήματα, τα μαθήματα αυτά βαθμολογούνται ξεχωριστά. Το κάθε ένα από αυτά συμμετέχει με διαφορετικό ποσοστό στην τελική βαθμολογία της ενότητας, όπως οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν.
  3. Η επίδοση των σπουδαστών, τόσο για το βαθμό προόδου, όσο και για το βαθμό των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου, καθώς και για το βαθμό προαγωγής, χαρακτηρίζεται με κλίμακα βαθμολογίας από ένα (1,00) έως δέκα (10,00). Ο κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός (βάση), τόσο για την κάθε ενότητα ξεχωριστά, όσο και για την προαγωγή των σπουδαστών, είναι το τρία (3,00).
  4. Τα άνωθι ισχύουν για την εσωτερική βαθμολόγηση στο “Κολλέγιο ΑΚΤΟ”, ενώ για την απόκτηση του Bachelor of Arts (Hons) Degree του Middlesex University η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας είναι:

   9.00 – 10.00: First Class / Άριστα
   7.00 – 8.99: Upper Second Class (2.1) / Λίαν Καλώς
   5.00 – 6.99: Lower Second Class (2.2) / Καλώς
   3.00 – 4.99: Third Class (3rd) / Σχεδόν Καλώς

  5. Σπουδαστές που αποτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μιας ενότητας, μπορούν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και να εξεταστούν στα μαθήματα που έχουν αποτύχει, με βαθμολογική ποινή, δηλαδή ο μεγαλύτερος βαθμός που απονέμεται είναι το τρία (3,00), με την εξαίρεση των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών που περιγράφονται στο Άρθρο 16.2.
  6. Εάν ο σπουδαστής που απέτυχε στην κανονική εξεταστική περίοδο μπορεί να αποδείξει σοβαρότατους λόγους που εμπόδισαν την επαρκή του προετοιμασία (με προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών), η Ακαδημαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην του επιβάλει βαθμολογική ποινή.
  7. Αν ο σπουδαστής, που δεν έχει δικαίωμα μεταφοράς ενότητας, αποτύχει ή δεν προσέλθει και το Σεπτέμβριο, τότε υποχρεούται να επανεγγραφεί και να παρακολουθήσει την ενότητα στη διάρκεια του εξαμήνου, μέσα στο νέο πλέον ακαδημαϊκό έτος, διεκδικώντας νέο βαθμό προόδου και λαμβάνοντας μέρος στην επόμενη κανονική εξεταστική περίοδο.
  8. Ο σπουδαστής δικαιούται να κάνει αίτηση αναβαθμολόγησης, αν πιστεύει ότι η βαθμολογία που έλαβε σε κάποιο μάθημα ή ενότητα (ή ενότητες) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του επίδοση. Καλείται να υποβάλλει την αίτηση εντός 7 ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και συγχρόνως να καταβάλλει τα αντίστοιχα εξέταστρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός που προκύπτει μετά την αναβαθμολόγηση είναι και ο οριστικός για τη συγκεκριμένη ενότητα, ακόμη και αν είναι μικρότερος από τον αρχικό (δηλ. πριν δηλαδή την αναβαθμολόγηση).
  9. Εξαίρεση: Οι βαθμολογίες των ετών που ανακοινώνονται μετά την επικύρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή αποτελούν προϊόν συζήτησης και συναξιολόγησης (δηλ. των βαθμολογητών της Σχολής, του εξωτερικού εξεταστή και των εκπροσώπων του πανεπιστημίου) δεν εμπίπτουν σε διαδικασία εσωτερικής αναβαθμολόγησης, αλλά μόνο από το Middlesex University, εντός προκαθορισμένου χρόνου (http://unihub.mdx.ac.uk/study/assess/appeals/index.aspx).
  10. Ειδικές περιπτώσεις που ανακύπτουν σχετικά με τη βαθμολογία, και εν γένει την αξιολόγηση των σπουδαστών, ρυθμίζονται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο.
  11. Σπουδαστές που ακολουθούν Part-time σπουδές, ή παρακολουθούν κατ’ επιλογήν μαθήματα από άλλους Κλάδους, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για τα μαθήματα αυτά, υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς απουσιών και εξετάσεων, που ισχύουν για όλους τους σπουδαστές.

   

  13. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. Η εξέταση σε κάθε μάθημα γίνεται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους από το διδάσκοντα καθηγητή, ή από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από περισσότερους καθηγητές.
  2. Οι εξετάσεις γίνονται με γραπτή ή προφορική διαδικασία, με την παρουσίαση μελετών, ή εργασιών, ανάλογα με την ενότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος ανακοινώνεται εγκαίρως στους σπουδαστές.
  3. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέρχονται στη Σχολή για εξετάσεις την ώρα έναρξης της εξέτασης που προβλέπει το πρόγραμμα. Δε γίνεται δεκτός σπουδαστής ο οποίος προσέρχεται καθυστερημένα, αφού η διαδικασία των εξετάσεων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη διακοπή της ή την παράλειψη τμήματός της.

   

  14. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

  Προαγωγή σπουδαστών

  Οι σπουδαστές προάγονται στο επόμενο έτος σπουδών όταν:

  1. Έχουν επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 3,00 (βάση) σε όλες τις ενότητες και των δύο εξαμήνων του έτους που παρακολούθησαν.
  2. Απέτυχαν ή/και δεν προσήλθαν στις κανονικές εξετάσεις κατά το πλείστο σε μία σύνθετη ενότητα σε κάθε εξάμηνο του ίδιου έτους. Τις ενότητες αυτές (όσα μαθήματα κι αν τις απαρτίζουν) μπορούν να τις οφείλουν για το επόμενο έτος σπουδών, με εξαίρεση το τελικό έτος ΒΑ, με την υποχρέωση να τις περάσουν στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.
  3. Για την παρακολούθηση του τελευταίου έτους σπουδών του BA (Hons) Degree, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν περάσει όλες τις ενότητες των προηγούμενων ετών με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό τρία (3,0).

  Ενότητες σε Εκκρεμότητα

  1. Σπουδαστής που προάγεται στο επόμενο έτος σπουδών μπορεί να οφείλει από το προηγούμενο έτος μέχρι μία ανά εξάμηνο ενότητα, με εξαίρεση το τελευταίο έτος του ΒΑ (Hons) Degree, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Οφείλει, επίσης, να γνωστοποιήσει κατά την εγγραφή του τις ενότητες αυτές και να συμπληρώσει αιτήσεις για τη συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις το αργότερο μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, και του Μαΐου αντιστοίχως, καταβάλλοντας τα ανάλογα εξέταστρα. Οι μεταφερόμενες ενότητες εξετάζονται στην καινούργια ύλη, εφ’ όσον έχουν προκύψει αλλαγές. Οι σπουδαστές που μεταφέρουν ενότητες οφείλουν να ενημερώνονται από την αρχή του έτους για τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει από τους καθηγητές, που διδάσκουν τις ενότητες αυτές, παραλαμβάνοντας τα αντίστοιχα θέματα ύλης και ασκήσεων από τη Γραμματεία.
  2. Η εξέταση των μεταφερομένων αυτών ενοτήτων γίνεται στις αντίστοιχες κανονικές εξεταστικές περιόδους και με τους ίδιους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις ενότητες.
  3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός σε όλες τις μεταφερόμενες ενότητες (απλές ή σύνθετες) μετά και από την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο σπουδαστής θεωρείται ότι απορρίπτεται, έστω και αν έχει περάσει όλες τις ενότητες του έτους που παρακολούθησε. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να εγγραφεί στο επόμενο έτος σπουδών, να πάρει βεβαίωση παρακολούθησης ή πτυχίο αντιστοίχως αν είναι τελειόφοιτος, αλλά οφείλει να επανεγγραφεί για τις ενότητες αυτές, με την καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων.
  4. Οι σπουδαστές, που αποτυγχάνουν σε περισσότερες από μία σύνθετη ενότητα ανά εξάμηνο, του προτελευταίου έτους σπουδών (έτος 2), θεωρούνται ότι απορρίπτονται και υποχρεούνται σε επανεγγραφή για την παρακολούθηση των ενοτήτων αυτών, το πολύ μέσα στο διάστημα των δύο επόμενων ακαδημαϊκών περιόδων. Μετά την παρέλευση της διετίας αυτής, υποχρεούνται στην παρακολούθηση ολόκληρου του προγράμματος του προτελευταίου έτους σπουδών (εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τις οποίες εξετάζει η Ακαδημαϊκή Επιτροπή).

  Απόρριψη σπουδαστών

  Ο σπουδαστής απορρίπτεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

  α. Όταν μετά και από την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου έχει αποτύχει, ή/και δεν έχει προσέλθει στις κανονικές εξεταστικές περιόδους του έτους που παρακολούθησε, αθροιστικά σε περισσότερες από μία σύνθετη ενότητα ανά εξάμηνο, του έτους που παρακολούθησε.
  β. Όταν αποτύχει σε έστω και μία μεταφερόμενη ενότητα προηγούμενου έτους.

  Για τους σπουδαστές που απορρίπτονται ισχύουν οι κάτωθι περιπτώσεις:

  α. Εγγράφονται για την παρακολούθηση μόνο των ενοτήτων στις οποίες έχουν αποτύχει, όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις 6 και 7. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν για δύο συνεχείς ακαδημαϊκές περιόδους μετά την αρχική τους απόρριψη. Μετά την παρέλευση τριετίας από την απόρριψή τους, εφ’ όσον δεν έχουν επανεγγραφεί ή, αν επανεγγράφηκαν, απέτυχαν στις εξετάσεις, υποχρεούνται στην επανεγγραφή τους για την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του έτους κατά το οποίο είχαν απορριφθεί.
  β. Οι κανονισμοί του Middlesex University επιτρέπουν σε σπουδαστή του 2ου έτους, που απορρίφθηκε, να επανεξεταστεί ή να επανεγγραφεί, αντιστοίχως, για τα μαθήματα που οφείλει και να διεκδικήσει το exit award, π.χ. Dip (HE) στους Κλάδους που προβλέπεται, εφόσον δεν συνεχίσει στο 3ο έτος, κατά την επόμενη διδακτική περίοδο.

  Οικονομικές υποχρεώσεις για επανεξεταζόμενες και μεταφερόμενες ενότητες

  1. Για την περίπτωση επανεγγραφής στο ίδιο έτος σπουδών, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί τα συμφωνηθέντα δίδακτρα, οι σπουδαστές καταβάλλουν το ήμισυ των διδάκτρων που έχουν οριστεί κατά το έτος επανεγγραφής τους.
  2. Απορριφθέντες σπουδαστές που επανεγγράφονται σε περιορισμένο αριθμό απλών ή σύνθετων ενοτήτων, στις οποίες έχουν αποτύχει, καταβάλλουν δίδακτρα για κάθε μία από τις ενότητες αυτές. Τα δίδακτρα ανά ενότητα ανακοινώνονται από την οικονομική διεύθυνση κατά την περίοδο των εγγραφών και υπολογίζονται με τον αριθμό των διδακτέων ωρών ανά εβδομάδα.
  3. Σπουδαστές που επανεγγράφονται για να παρακολουθήσουν αριθμό απλών ή σύνθετων ενοτήτων, που έχουν αποτύχει και καταβάλλουν δίδακτρα γι’ αυτές, δεν καταβάλλουν εξέταστρα για τις εξετάσεις τους στις κανονικές εξεταστικές περιόδους του διδακτικού έτους. Σπουδαστές που μεταφέρουν μέχρι δύο ενότητες ανά έτος και επανεξετάζονται σ’ αυτές, σε επόμενο διδακτικό έτος καταβάλλουν εξέταστρα ανά μάθημα και στις κανονικές εξεταστικές περιόδους του έτους.

  Ειδικές περιπτώσεις

  Η Διοίκηση εξετάζει ειδικές περιπτώσεις σπουδαστών βάσει σχετικών δικαιολογητικών και μπορεί να αποφασίζει κατά παρέκκλιση των παραπάνω παραγράφων (10-12) του άρθρου αυτού.

  Διακοπή και Συνέχιση Σπουδών

  Εάν ο σπουδαστής διακόψει τις σπουδές του, εντάσσεται στο κατάλληλο εξάμηνο σπουδών (με κατάταξη εφόσον έχουν παρέλθει περισσότερα από δύο έτη), κατόπιν συνέντευξης με αρμόδιο ακαδημαϊκό μέλος, και εφ’ όσον έχουν συνυπολογιστεί στοιχεία φοίτησής του, όπως χρονική στιγμή διακοπής, απουσίες, πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις κλπ. Οι σπουδαστές οφείλουν κατά την επάνοδό τους να συγκεντρώσουν προβιβάσιμη βαθμολογία στο σύνολο των ενοτήτων που υπάρχουν στον Κλάδο τη δεδομένη χρονική στιγμή, ανεξαρτήτως αν οι ενότητες αυτές δε συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα του Κλάδου τη χρονική στιγμή της διακοπής.

   

  15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ BA (HONS) DEGREE

  Το άρθρο του κανονισμού αφορά στο τελευταίο έτος σπουδών όλων των Κλάδων ολοκληρωμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι: Γραφιστικής, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Διακόσμησης, Σχεδιασμού Προϊόντων, Φωτογραφίας, Εικαστικών Τεχνών, Σκίτσου-Comics-Cartoon, Animation & Interactive Media, Game Design και Σχεδίου Μόδας.

  15.1 Γενικά

  Στους επικυρωμένους Κλάδους από το Middlesex University, οι τελικές εξετάσεις για τη χορήγηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (BA Honours Degree) γίνονται με την παρουσίαση του συνόλου των εργασιών (μελετών ή ασκήσεων), που πραγματοποιήθηκαν από κάθε σπουδαστή στη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους σπουδών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επικυρώνονται από την Εξεταστική Επιτροπή του Middlesex University και των εξωτερικών εξεταστών κάθε Ιούλιο. Οι φάκελοι των σπουδαστών παραμένουν στον ΑΚΤΟ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης της βαθμολογίας από τους Άγγλους εξεταστές. Στη διαδικασία αυτή υποχρεωτικά παρευρίσκονται όλοι οι εξεταζόμενοι σπουδαστές. Στην περίπτωση που σπουδαστής δεν παραστεί, χωρίς ισχυρό δικαιολογητικό της απουσίας του, η Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τον απορρίψει, έστω κι αν έχει επιτύχει στις εσωτερικές εξετάσεις που διενεργούνται από τους καθηγητές του Κολλεγίου, κατά τις θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους. Σπουδαστές που αποτυγχάνουν, έχουν το δικαίωμα της επανεξέτασης για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του Middlesex University για ακόμη μόνο μία φορά, κατά το επόμενο διδακτικό έτος, όπου υποχρεούνται να παρουσιάσουν τον πλήρη φάκελο με τις εργασίες τους για όλες τις ενότητες του τελευταίου έτους στην κοινή Εξεταστική Επιτροπή. Αν αποτύχουν και πάλι, ή δεν προσέλθουν προκειμένου να επανεξεταστούν, για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του πανεπιστημίου υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου ολόκληρο το τελευταίο έτος σπουδών.

  15.2 Ερευνητικές & Διπλωματικές εργασίες

  Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις, σχετικά με την επιλογή θέματος της ερευνητικής και διπλωματικής τους εργασίας, την εκπόνηση των εργασιών, τις απαιτήσεις παράδοσης και παρουσίασης και τα αντικείμενα εξέτασης, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια σπουδών του κανονισμού του τελευταίου έτους (ΒΑ Hons) που τους παρέχονται.
  Ο σπουδαστής θεωρείται αποτυχών στην ερευνητική ή διπλωματική εργασία του συνοπτικά στις εξής περιπτώσεις:

  α. Μη παράδοση των αντιτύπων κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία.
  β. Ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι κάτω από τη βάση.
  γ. Ο σπουδαστής δεν προσέρχεται να παρουσιάσει την εργασία του.

  • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ερευνητική ή η διπλωματική εργασία παραπέμπεται στην εξεταστική Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, αντιστοίχως. Οι εργασίες στην περίπτωση αυτή υπόκεινται σε βαθμολογική ποινή 2 μονάδων, με όριο τον κατώτατο προβιβάσιμο βαθμό (3.00).
  • Για τις επιπλέον συναντήσεις που θα κάνει ο σπουδαστής για την ολοκλήρωση της εργασίας του οφείλει να πληρώσει δίδακτρα. Για κάθε εξέταση πλην της προβλεπόμενης καταβάλλονται εξέταστρα.
  • Ως νέα ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 30η Μαΐου για τις ερευνητικές εργασίες και η 30η Αυγούστου για τις διπλωματικές εργασίες. Ο σπουδαστής δικαιούται ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου καθηγητή, να παραδώσει νωρίτερα κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.
  • Όταν παρουσιάζεται φαινόμενο λογοκλοπής, παραπέμπεται στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, που θα αποφανθεί για το πειθαρχική ποινή που θα επιβληθεί. Η απόφαση του Συμβουλίου είναι τελεσίδικη. Στην περίπτωση που ο σπουδαστής για τη σύνταξη ή δημιουργία της εργασίας του έχει παραβεί διατάξεις του Ν. 2121/93, ή άλλου νόμου που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ΑΚΤΟ ουδεμία ευθύνη φέρει για την παραβίαση διατάξεων που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα.

  15.3 Διατάξεις αναβαθμολόγησης

  Αναβαθμολόγηση κατόπιν αιτήσεως του σπουδαστή

  • Οι διατάξεις εσωτερικής αναβαθμολόγησης αφορούν στην ερευνητική εργασία, στα subject και στις ενότητες μαθημάτων όλων των εξαμήνων.
  • Κάθε σπουδαστής που θεωρεί ότι η βαθμολογία του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του επίδοση έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβαθμολόγηση. Για την αναβαθμολόγηση ο σπουδαστής καταβάλλει εξέταστρα.
  • Προθεσμία για την υποβολή αίτησης αναβαθμολόγησης ορίζεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του χειμερινού εξαμήνου.
  • Εξαίρεση: Η διπλωματική εργασία, όπως και το σύνολο των μαθημάτων του τελευταίου εξαμήνου, δεν τίθενται σε διαδικασία εσωτερικής αναβαθμολόγησης σε καμία περίπτωση. Τα τελικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται μετά την επικύρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή αποτελούν προϊόν συζήτησης και συναξιολόγησης (των βαθμολογητών της Σχολής, του εξωτερικού εξεταστή και των εκπροσώπων του Middlesex University) εμπίπτουν σε διαδικασία αναβαθμολόγησης μόνο από το Middlesex University, εφόσον συντρέχει λόγος, εντός προκαθορισμένου χρόνου (http://unihub.mdx.ac.uk/study/assess/appeals/index.aspx).

  15.4 Ειδικές διατάξεις για τους Part-time σπουδαστές

  Οι σπουδαστές δηλώνουν, κατά την εγγραφή τους στο τελευταίο έτος, την επιλογή τους να παρακολουθήσουν την Part-time εκδοχή του προγράμματος. Μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δυνατή η μετακίνησή τους από τη μία εκδοχή του προγράμματος στην άλλη (δηλ. από Part-time σε Full-time) μόνο έως το τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν τα προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις του προγράμματός τους για τους σπουδαστές Part-time, όπως αυτά καθορίζονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια σπουδών με τον κανονισμό του τελευταίου έτους (ΒΑ Hons) που τους παρέχεται. Ο Άγγλος εξωτερικός εξεταστής θα βλέπει τους σπουδαστές αυτούς μαζί με τους υπόλοιπους του τρέχοντος έτους και με τους ίδιους όρους.

   

  16. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ MIDDLESEX UNIVERSITY (MASTER)

  Τα προγράμματα Master του Middlesex University είναι:

  • MA DESIGN
  • MA DIGITAL DESIGN & INTERACTIVE APPLICATIONS
  • MA ART & EDUCATION
  • MA FASHION BRAND COMMUNICATION & STYLING
  • MA PHOTOGRAPHY & VISUAL LANGUAGE

  16.1 Προϋποθέσεις εισαγωγής σε Master

  1. Πτυχίο BA/BSc (Hons) Degree ή
  2. Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχων σχολών εξωτερικού ή
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι, επαγγελματίες με κατώτερα ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά με αποδεδειγμένη τουλάχιστο πενταετή επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου σε συναφή αντικείμενο.

  16.2 Αίτηση συμμετοχής

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στον Συντονιστή του προγράμματος αίτηση για την παρακολούθηση του Master έως την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

  16.3 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (μόνο οι απόφοιτοι εκτός ΑΚΤΟ).
  • Αναλυτική βαθμολογία προηγούμενων ετών (μόνο οι απόφοιτοι εκτός ΑΚΤΟ).
  • Αναλυτικό βιογραφικό.
  • Έκθεση πεντακοσίων (500) λέξεων με τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
  • Έκθεση χιλίων (1000) λέξεων, όπου ο υποψήφιος θα περιγράφει το θέμα με το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Συστατικές επιλογές (3).
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
  • Portfolio (παρουσιάζεται πλήρης φάκελος εργασιών σε ατομική συνέντευξη).

  16.4 Κανονισμός Υποτροφιών “εξαίρετης ακαδημαϊκής επίδοσης”

  Το “Κολλέγιο ΑΚΤΟ”, στα πλαίσια της συνεχούς του προσπάθειας να ενισχύσει τους σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφαρμόζει σύστημα χορήγησης υποτροφιών σε αριστούχους κατόχους Bachelor (Hons) του Middlesex University ή άλλων πανεπιστημίων, αλλά και αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους ανακοινώνονται από τον ΑΚΤΟ σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

  16.5 Κατηγορίες Υποτροφιών

  Δείτε περισσότερα ανά έτος στην κατηγορία «Δίδακτρα-Υποτροφίες» στον σύνδεσμο https://akto.gr/engrafes/didaktra-ypotrofies/

  16.6 Αίτηση Υποτροφίας

  Προκειμένου να εγκριθεί η υποτροφία ο κάθε υποψήφιος υπότροφος οφείλει να καταθέσει ταυτόχρονα με την Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Master, την Αίτηση Υποτροφίας Εξαίρετης Ακαδημαϊκής Επίδοσης συνοδευόμενη από τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  16.7 Οικονομικό Μέγεθος

  • Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας για κάθε κατηγορία σπουδαστών καθορίζεται κάθε χρόνο από την Οικονομική Διεύθυνση και ανακοινώνεται επίσημα στην ιστοσελίδα του ΑΚΤΟ.
  • Το ποσό της μείωσης διδάκτρων υπολογίζεται στην τελευταία δόση για τους Full time σπουδαστές και στην τελευταία δόση του Α’ Έτους για τους Part-time σπουδαστές.

  16.8 Αποδοχή Υποτροφίας

  • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών ο υποψήφιος υπότροφος αποδέχεται τον παραπάνω Κανονισμό, καθώς και όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση της εκάστοτε υποτροφίας.
  • Σε καμία περίπτωση δε γίνεται συνδυασμός των διαφόρων κατηγοριών υποτροφίας. Αν κάποιος σπουδαστής υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, πρέπει κατά την αίτησή του να δηλώσει σε ποια επιθυμεί να υπαχθεί.
  • Οι υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγούνται. Σε περίπτωση που κάποιος δεν κάνει χρήση της υποτροφίας, αυτή δε μεταβιβάζεται σε επόμενους σπουδαστές ούτε μεταφέρεται αυτοδίκαια σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

  16.9 Διάρκεια

  Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο εκδοχές φοίτησης:

  1. Μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Full time)
  2. Διετές πρόγραμμα μερικής φοίτησης (Part-time)
 • Άρθρο 10 - ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ

  Τα προγράμματα του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ είναι καταρτισμένα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο (http://www.gsae.edu.gr/).

   

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙΕΚ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΒΕΚ)

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  • ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΡΑΦΙΚΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

   

  2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙΕΚ

  Έτος και Εξάμηνα Κατάρτισης

  1. Κάθε διδακτικό έτος κατάρτισης των ΙΕΚ αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως επόμενη Δευτέρα, ενώ λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
  2. Κάθε έτος διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα φοίτησης, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης, των προβλεπόμενων θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει τη 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, ενώ το δεύτερο εξάμηνο αρχίζει τη 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του ιδίου έτους.
  3. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης δύναται να εκτείνεται από δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) εβδομάδες, αρκεί να καλύπτονται οι τριακόσιες (300) ώρες εκπαίδευσης, και να ολοκληρώνεται αποκλειστικά τη 15η Φεβρουαρίου και την 30η Ιουνίου, αντιστοίχως.
  4. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες ανά εβδομάδα.
  5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί διδασκαλία για οποιοδήποτε λόγο:
   α. Αναπληρώνεται η κατάρτιση με αύξηση των ωρών του ημερησίου ή εβδομαδιαίου προγράμματος με ευθύνη του αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΚ, όπου υφίσταται, ή
   β. Παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμήνου με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ύστερα από πρόταση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
  6. Οι ημερομηνίες υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

  Διακοπές – Αργίες

  Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους:

  1. Κατά τις διακοπές:
   • Χριστουγέννων
   • Πάσχα
   • Θέρους
  2. Κατά τις επίσημες αργίες:
   • 28η Οκτωβρίου
   • 17η Νοεμβρίου
   • 30η Ιανουαρίου
   • Καθαρή Δευτέρα
   • Αγίου Πνεύματος
   • 25η Μαρτίου
   • 1η Μαΐου
  3. Επίσης στις μέρες που έχουν χαρακτηριστεί ως τοπικές αργίες στην έδρα του ΙΙΕΚ λόγω θρησκευτικής εορτής ή άλλης επετείου.

  Εγγραφές

  1. Οι κατατάξεις, οι εγγραφές και οι ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι εγγραφές για τις ειδικότητες που πραγματοποιούνται κατά το εαρινό εξάμηνο πραγματοποιούνται από την 15η Ιανουαρίου έως και την παραμονή έναρξης του εαρινού εξαμήνου εκάστου έτους, σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κατάρτισης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.
  2. Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ αποτελούν τα ακόλουθα:
   Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]
   • Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]
   • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]
   • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
   • Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
   • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
   • Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
  3. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Ειδικού Κωδικού Σπουδαστή ΙΕΚ. Κατά την αρχική εγγραφή, ο υποψήφιος υπογράφει Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο, που λαμβάνει υπόψη τα εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του, διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του.
  4. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, όσοι καταρτιζόμενοι εγγράφονται σε Τμήματα Εαρινού Εξαμήνου κέκτηνται της εγγραφής και των δικαιωμάτων αυτής από την επιλογή τους. Επίσης, στο εαρινό εξάμηνο δύναται να πραγματοποιείται πρόσκληση επιλογής καταρτιζομένων μόνο για τα τμήματα τα οποία δεν δημιουργήθηκαν κατά την αρχική πρόσκληση του χειμερινού εξαμήνου, με σκοπό την συμπλήρωσή των τμημάτων στα οποία υπάρχουν προεγγραφές.
  5. Η επανεγγραφή των καταρτιζομένων σε τμήμα εξαμήνου κατάρτισης, πλην του αρχικού, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης και απόδειξης πληρωμής διδάκτρων πάντοτε πριν από την έναρξη κατάρτισης κάθε εξαμήνου. Σε περιπτώσεις επανεγγραφής μετά την έναρξη της κατάρτισης του νέου εξαμήνου, καταχωρούνται και προσμετρούνται, για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των καταρτιζομένων, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επανεγγραφής, εφόσον τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.
  6. Οι καταρτιζόμενοι γράφονται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενώ η ανανέωση της εγγραφής τους πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης στη γραμματεία του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ.
  7. Απόφοιτοι των ΙΕΚ είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης−κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

  Φοίτηση

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.
  2. Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο για αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή και αποφοίτους ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.
  3. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε ένα ή περισσότερα ΙΕΚ δεν πραγματοποιηθεί κατάρτιση, συνολικά ή σε επίπεδο θεματικής ενότητας, για οποιοδήποτε λόγο, παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμήνου με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.
  4. Οι ώρες κατάρτισης εκάστου εξαμήνου δύνανται να εκτείνονται σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα από δώδεκα (12) έως και δεκαπέντε (15) εβδομάδες, αρκεί να ολοκληρώνεται αποκλειστικά την 15η Φεβρουαρίου το χειμερινό εξάμηνο και την 30η Ιουνίου το εαρινό εξάμηνο.
  5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες ανά εβδομάδα.
  6. Κατά τη συμπλήρωση κάθε εκατό (100) διδακτικών ωρών κατάρτισης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος από το ωρολόγιο πρόγραμμα αριθμός των θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων. Κατά την ολοκλήρωση των ωρών κατάρτισης ανά εξάμηνο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της αναλογίας των προβλεπόμενων θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων.
  7. Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία:
   α. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996.
   β. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.
   γ. Οι σπουδαστές δύνανται, την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία, εκτός της διάρκειάς της, με ευθύνη εφαρμογής του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, να την πραγματοποιούν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.
   δ. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

  Χαρακτηρισμός Φοίτησης

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.
  2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης.
  4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
  5. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις.
  6. Εάν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο όσων προβλέπονται, η Διοίκηση του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του. Σε περίπτωση καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
  7. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτηση του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να τα παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.
  8. Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τις διαδικασίες του παρόντος κανονισμού.

  Μετεγγραφές

  1. Καταρτιζόμενος σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Σεπτεμβρίου.
  2. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει την αίτηση του στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει εντός πέντε (5) ημερών μετά από αίτησή του στο ΙΕΚ που αρχικά φοιτούσε.
  3. Οι αιτήσεις μετεγγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται πέντε (5) ημέρες προ της 30ης Σεπτεμβρίου ώστε όσοι δεν μετεγγραφούν να μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους απρόσκοπτα στο ΙΕΚ που αρχικά φοιτούσαν.
  4. Για το εαρινό εξάμηνο, οι μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής, μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος.
  5. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ΙΙΕΚ, ή αδυναμίας παροχής υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τα όμορα δημόσια ΙΕΚ υποχρεούνται, με απόφαση της ΓΓΔΒΜ, να μετεγγράψουν όσους από τους φοιτούντες το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ.

  Χαρακτηρισμός μαθημάτων – Διάρκεια μαθημάτων – Παρουσίες – Αριθμός εκπαιδευτών

  1. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:
   • Θεωρητικά: Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να μεταβιβάσουν τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν οι σπουδαστές το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισης τους.
   • Εργαστηριακά: Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους. ενώ δύναται να παρέχονται στο σύνολο ή σε μέρος των εγγεγραμμένων φοιτούντων κάθε τμήματος.
   • Μικτά: Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία απαιτούν ταυτόχρονη κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.
  2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45′. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας ανά ημέρα κατάρτισης καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων, ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων, είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενα μέχρι και τρεις (3) ώρες.
  3. Η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται σε 15′ ανά ώρα. Στις περιπτώσεις συνεχούς διδασκαλίας το διάλειμμα θα είναι αθροιστικό.
  4. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος των καταρτιζομένων.
  5. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης, 5′ μετά την έναρξη της διδακτικής ώρας, με ευθύνη του εκάστοτε εκπαιδευτή.
  6. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους στα θεωρητικά και μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα όταν ο αριθμός υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί και δεύτερος εκπαιδευτής εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.

  Αξιολόγηση Γνώσεων

  1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα γίνεται βάσει του οδηγού σπουδών και περιλαμβάνει: α) εξέταση προόδου, β) τελική εξέταση και γ) αξιολόγηση συμμετοχής σε ομαδικές και ατομικές εργασίες, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.
  2. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής: α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου (Β.Π.), ανά μάθημα, προ της συμπλήρωσης του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή, και διάρκεια μέχρι και δύο (2) ωρών. β) Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου απουσίας, που αποδεικνύεται με τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά, η διοίκηση του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ αποφασίζει για τη διεξαγωγή της εξέτασης στη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας, ή σε συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται για το σκοπό αυτό σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή. γ) Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
  3. Αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου ισχύουν τα εξής: α) στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποιούνται εξετάσεις σε κάθε μάθημα. β) Ο τρόπος διεξαγωγής τους για κάθε μάθημα καθορίζεται από τον οδηγό σπουδών, ενώ γ) τα θέματα σε αυτές ορίζονται και βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή. δ) Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών. ε) Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή των μαθημάτων από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και, χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.
  4. Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής του καταρτιζόμενου σε ομαδικές και ατομικές εργασίες ισχύουν τα εξής: α) Τα θέματα ορίζονται από τον εκπαιδευτή, β) οδηγίες για τη θεματολογία τους δίνονται από τον οδηγό σπουδών του μαθήματος ή και από τον εκπαιδευτή, ενώ γ) οι εργασίες αυτές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές.
  5. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή−εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
  6. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ.
  7. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
  8. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ενημέρωση για τις βαθμολογίες τους σε κάθε εξέταση, ανά μάθημα, από τη γραμματεία του ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, με ευθύνη της διοίκησης.
  9. Δύνανται να εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους στη γραμματεία του AKTO ΙΙΕΚ, καταρτιζόμενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση για συγκεκριμένους αποδεδειγμένους λόγους, όπως α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%. β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα. γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων. δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή. ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
  10. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
  11. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 16 εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής.
  12. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπάρχει τελική βαθμολογία όταν η φοίτηση του καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.

  Βαθμολόγηση

  1. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.
  2. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην τελική εξέταση αποτελεί το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.
  3. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
  4. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε).
  5. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους.
  6. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για το οποίο η φοίτηση του καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
  7. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.
  8. Όπου προβλέπεται απαλλαγή από μαθήματα, το πλήθος αυτών των μαθημάτων δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.
  9. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

  Κανόνες Διεξαγωγής Εξετάσεων

  1. Η προσέλευση και η είσοδος των σπουδαστών στις αίθουσες για τις εξετάσεις πρέπει να γίνεται 15′ πριν από την ώρα έναρξης που προβλέπει το πρόγραμμα των εξετάσεων.
  2. Η αναχώρηση των σπουδαστών από την αίθουσα των εξετάσεων επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση μιας ώρας.
  3. Σε μαθήματα που εξετάζονται στον υπολογιστή απαγορεύεται ρητά στους σπουδαστές να ανοίγουν προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα για την εξέταση τους ή να επικοινωνούν με άλλο σπουδαστή μέσω Η/Υ.
  4. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων ή να φέρουν ποτά και τρόφιμα.
  5. Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να μιλάνε μεταξύ τους ή να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.
  6. Η επικοινωνία των σπουδαστών με τον εισηγητή γίνεται χαμηλόφωνα και από κοντά χωρίς ο σπουδαστής να διατυπώνει τυχόν ερώτημά του δυνατά.
  7. Σε όποιο μάθημα χρειάζονται CD ή άλλο φορητό ηλεκτρονικό αρχείο οι σπουδαστές θα φέρουν τα δικά τους.
  8. Οι σπουδαστές που θα συλληφθούν να αντιγράφουν με οποιοδήποτε τρόπο θα βαθμολογούνται με μονάδα.

  Πρόοδος Καταρτιζομένων

  1. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6).
  2. Στην ανωτέρω περίπτωση 1β, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί εντός επτά (7) ημερών. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα.
  3. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι εκ νέου κάτω του πέντε (5), υποχρεούται να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα.
  4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.
  5. Εάν στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε μάθημα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση, δίδεται η δυνατότητα για την παρακολούθηση των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος να εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας αντιστοίχου εξαμήνου όπου διδάσκονται τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ή το ΙΕΚ να δημιουργεί ειδικό τμήμα πρόσθετης κατάρτισης, για τον καταρτιζόμενο ή τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες.

  Αποφοίτηση

  1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτέρω άρθρου και, η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές και μικτές, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επίσης να έχει ολοκληρωθεί και η υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
  2. Εάν υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6), ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρις ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον πέντε (5).
  3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

  Ενημέρωση για τον Κανονισμό

  1. Οι καταρτιζόμενοι, κατά την αρχική εγγραφή τους στο ΑΚΤΟ ΙΙΕΚ, λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας και υπογράφουν δήλωση αποδοχής που θα διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμήνων καθώς και του παρόντος Κανονισμού.
  2. Σχέδιο κειμένου του εκπαιδευτικού συμβολαίου καταρτίζεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εξειδικεύεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων.

  Επιτροπές Ελέγχου

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

  Για οποιοδήποτε παράπονο έχει ο σπουδαστής/στρια πρέπει να απευθυνθεί γραπτώς στην Επιτροπή Παραπόνων, μέσω της Γραμματείας του ΙΙΕΚ, η οποία θα συνεδριάσει για την εξέτασή του αναλόγως.

  Την Επιτροπή απαρτίζουν:
  • Ο Διευθυντής του ΙΕΚ
  • Οι Υπεύθυνοι Τομέων

   

  2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Σε περίπτωση που υπάρχει βάσιμο αίτημα σπουδαστή για αναβαθμολόγηση, θα συγκαλείται η αρμόδια επιτροπή για να εξετάσει το γραπτό/ά της εξεταστικής περιόδου (προόδου ή τελικής).

  την Επιτροπή απαρτίζουν:
  • Ο Διευθυντής του ΙΕΚ
  • Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΕΚ, εφόσον υπάρχει
  • Ο Υπεύθυνος Τομέα
  • Ο Εισηγητής του μαθήματος και ένας ακόμη Εισηγητής από την ίδια ειδικότητα (ο αρχαιότερος εκπαιδευτής)

 • Άρθρο 11 - ΑΚΤΟ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΔΒΜ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  Εγγραφές

  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους έως τις αρχές του Διδακτικού έτους.

  Διδακτικό έτος

  Υπάρχουν δύο διδακτικά έτη: το ένα ξεκινά μεταξύ 1-15 Οκτωβρίου και τελειώνει τη 15η Ιουνίου του επόμενου έτους, και το δεύτερο ξεκινά μεταξύ 1-15 Φεβρουαρίου και τελειώνει την 10η Οκτωβρίου (κατά προσέγγιση ανά έτος), με τη μεσολάβηση διακοπών κατά το μήνα Αύγουστο.

   

  2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Ανοικτή Μορφή Παρακολούθησης (Open Learning): σπουδές με παρουσία στη Σχολή δύο φορές την εβδομάδα*
  • Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση (Distance Learning): σπουδές από απόσταση*
  • Μονοετή προγράμματα σπουδών: σπουδές με παρουσία στη Σχολή δύο φορές την εβδομάδα

  *Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε προχωρημένο έτος επικυρωμένου προγράμματος στο ‘Κολέγιο ΑΚΤΟ’, κατόπιν συνέντευξης και επίδειξης φακέλου ή Pro-BA, για τη διεκδίκηση πτυχίου Bachelor του Middlesex University.

   

  3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ OPEN LEARNING / DISTANCE LEARNING / ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Οι σπουδαστές έχουν όλα τα δικαιώματα των σπουδαστών του Κολεγίου ΑΚΤΟ, καθημερινής φοίτησης. Αυτά είναι τα εξής:

  1. Μπορούν να επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες του εκπαιδευτηρίου ΑΚΤΟ και να μελετούν εκεί όσες ώρες επιθυμούν.
  2. Μπορούν να παρακολουθούν όλες τις ημερίδες που οργανώνονται κάθε χρόνο στον ΑΚΤΟ.
  3. Μπορούν να παρακολουθούν κάθε διάλεξη που γίνεται στη Σχολή, επιπλέον των μαθημάτων και ανεξάρτητα ακόμα από τον Κλάδο που παρακολουθούν.
  4. Έχουν το δικαίωμα της χρήσης των εργαστηρίων κατά τις ώρες που αυτά λειτουργούν για τους σπουδαστές της καθημερινής φοίτησης.
  5. Λαμβάνουν μέρος στις ετήσιες ή άλλες εκθέσεις που οργανώνονται κάθε φορά κατόπιν επιλογής από τον αρμόδιο επιμελητή.
  6. Λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές που διοργανώνονται από τον ΑΚΤΟ.

   

  4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ OPEN LEARNING

  Κλάδοι Σπουδών

  Οι κλάδοι που λειτουργούν στο πρόγραμμα Open Learning είναι οι εξής:

  • Γραφίστας (Graphic Designer) / 2 έτη σπουδών
  • Διακοσμητής Εσωτερικών Χώρων (Interior Designer) / 2 έτη σπουδών
  • Φωτογράφος (Photographer) / 2 έτη σπουδών
  • Σχεδιαστής Μόδας (Fashion Designer) / 2 έτη σπουδών
  • Ψηφιακό Marketing & Κοινωνικά Δίκτυα (Digital Marketing & Social Media) / 2 έτη σπουδών
  • Game Design / 2 έτη σπουδών
  • Εικαστικός / 2 έτη σπουδών

  Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται τίτλος σπουδών (στα πλαίσια του ‘ΑΚΤΟ Κατάρτιση, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης’, που πιστοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Υπουργείο Παιδείας) και στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα με κάποια επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (Pro BA), να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree.

  Οι σπουδαστές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών από το Middlesex University. Οι δυνατότητες που τους παρέχονται στην περίπτωση αυτή είναι οι ακόλουθες:

  • Να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών στο Open Learning και κατόπιν, παρακολουθώντας επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο τελευταίο έτος σπουδών των αντίστοιχων επικυρωμένων κλάδων (Level 6), ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν στο Bachelor of Arts (Hons) Degree του Middlesex University. (Οι σπουδαστές εισάγονται οριστικά στο τελευταίο έτος ΒΑ (Level 6) μετά το πέρας των επιπλέον συναντήσεων, αν και εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν γένει εισαγωγή στα αντίστοιχα προγράμματα ΒΑ).
  • Να παρακολουθήσουν τον πρώτο χρόνο στο πρόγραμμα του Open Learning, και στη συνέχεια να εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις στο δεύτερο (2ο) έτος (Level 5) καθημερινής φοίτησης.

  Εξετάσεις – Μαθήματα

  1. Οι εξετάσεις γίνονται όπως ακριβώς και στο πρόγραμμα της καθημερινής φοίτησης.
  2. Το πρόγραμμα Open Learning αποτελείται από σύνολο μαθημάτων και όχι από σύνολο ενοτήτων (modules), όπως ισχύει στους επικυρωμένους Κλάδους καθημερινής φοίτησης. Τα μαθήματα είναι αυτοδύναμα και δεν απαρτίζουν ενότητες μεταξύ τους.
  3. Όσον αφορά στη μεταφορά μαθημάτων, ισχύουν όλες οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 15, με μοναδική επισήμανση ότι στην περίπτωση του Open Learning αναφερόμαστε σε μεταφερόμενα μαθήματα και όχι σε μεταφερόμενες ενότητες. Κατά συνέπεια, οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν μέχρι δύο (2) το πολύ μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, προκειμένου να προαχθούν στο επόμενο έτος. Ο τρόπος προαγωγής και απόρριψης, καθώς και οι οικονομικές υποχρεώσεις για τα επανεξεταζόμενα και μεταφερόμενα μαθήματα, είναι ο ίδιος με εκείνο που περιγράφεται στο άρθρο 9 για τα προγράμματα καθημερινής φοίτησης.

  Παρουσίες

  Για κάθε εξάμηνο ισχύει υποχρεωτική συμμετοχή των σπουδαστών στο 75% των διδασκομένων ωρών ανά μάθημα. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές δε συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό παρουσιών σε ένα μάθημα, τότε υφίστανται βαθμολογική ποινή και κατά συνέπεια δε δικαιούνται προβιβάσιμο βαθμό προόδου στο συγκεκριμένο μάθημα (βλ. άρθρο 9, παρ. 11). Δύναται άρση της βαθμολογικής ποινής, για όσους δικαιολογημένα υπερβούν το όριο σε κάποιο μάθημα (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών), μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

   

  5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DISTANCE LEARNING

  Κλάδοι Σπουδών

  Οι κλάδοι που λειτουργούν στο πρόγραμμα Distance Learning, και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσής τους απονέμεται η Βεβαίωση Παρακολούθησης του “ΑΚΤΟ Κατάρτιση”, είναι οι εξής:

  • Γραφίστας (Graphic Designer) / 3 έτη σπουδών
  • Διακοσμητής Εσωτερικών Χώρων (Interior Designer) / 3 έτη σπουδών
  • Εικαστικός (Fine Artist) / 2 έτη σπουδών
  • Ψηφιακό Marketing & Κοινωνικά Δίκτυα (Digital Marketing & Social Media) / 5 εκπαιδευτικά εξάμηνα
  • Σχεδιαστής Μόδας εξ’ αποστάσεως

  Οι σπουδαστές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών από το Middlesex University. Οι δυνατότητες που τους παρέχονται στην περίπτωση αυτή είναι οι ακόλουθες:

  • Για τους απόφοιτους Fine Art & New Media, με κάποια επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University, τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree.
  • Για τους απόφοιτους των προγραμμάτων Graphic Design και Interior Architecture, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, να εισαχθούν απευθείας στο τελευταίο πανεπιστημιακό έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree.

  Εξετάσεις – Μαθήματα

  1. Οι εξετάσεις γίνονται όπως ακριβώς και στο πρόγραμμα της καθημερινής φοίτησης.
  2. Το πρόγραμμα Distance Learning αποτελείται από σύνολο μαθημάτων και όχι από σύνολο ενοτήτων (modules), όπως ισχύει στους επικυρωμένους Κλάδους καθημερινής φοίτησης. Τα μαθήματα είναι αυτοδύναμα και δεν απαρτίζουν ενότητες μεταξύ τους.
  3. Όσον αφορά στη μεταφορά μαθημάτων, ισχύουν όλες οι διατάξεις του άρθρου 8, με μοναδική επισήμανση ότι στην περίπτωση του Distance Learning αναφερόμαστε σε μεταφερόμενα μαθήματα και όχι σε μεταφερόμενες ενότητες. Κατά συνέπεια οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν μέχρι δύο (2) το πολύ μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, προκειμένου να προαχθούν στο επόμενο έτος. Ο τρόπος προαγωγής και απόρριψης καθώς και οι οικονομικές υποχρεώσεις για τα επανεξεταζόμενα και μεταφερόμενα μαθήματα είναι ο ίδιος, όπως ακριβώς περιγράφεται στο άρθρο 9 (παρ. 15) για τα προγράμματα καθημερινής φοίτησης.

  Παρουσίες

  Οι σπουδαστές έρχονται στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου στην Αθήνα ένα διήμερο κάθε μήνα (Παρασκευή και Σάββατο), ανά ακαδημαϊκό έτος. Για κάθε εξάμηνο, ισχύει υποχρεωτική παρακολούθηση στο 75% των διδασκόμενων ωρών ανά μάθημα, ενώ σε περίπτωση μη συμμετοχής σε συνάντηση οφείλουν να ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Η διδασκαλία στην αίθουσα διαρκεί δώδεκα ώρες (τουλάχιστον) και καλύπτεται η ύλη που απαιτεί παρακολούθηση από κοντά (εφαρμογές θεωρίας, κριτική ασκήσεων, σεμινάρια, αξιολόγηση κτλ.).

   

  6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Κλάδοι Σπουδών

  Οι κλάδοι που λειτουργούν στα μονοετή προγράμματα, και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσής τους απονέμεται η Βεβαίωση Παρακολούθησης του “ΑΚΤΟ Κατάρτιση”, είναι οι εξής:

  • 3D Animation & Digital Effects
  • Contemporary Photography
  • Digital Design & Web Programming
  • Fashion Design – Styling
  • Interior Designer
  • Sketch – Comics
  • Visual Merchandising & Retail Management
  • Painting & Sculpture

  Εξετάσεις – Μαθήματα

  1. Οι εξετάσεις γίνονται όπως ακριβώς και στο πρόγραμμα της καθημερινής φοίτησης.
  2. Τα Μονοετή προγράμματα σπουδών αποτελούνται από σύνολο μαθημάτων και όχι από σύνολο ενοτήτων (modules), όπως ισχύει στους επικυρωμένους Κλάδους καθημερινής φοίτησης. Τα μαθήματα είναι αυτοδύναμα και δεν απαρτίζουν ενότητες μεταξύ τους.

  Παρουσίες

  Για κάθε εξάμηνο ισχύει υποχρεωτική συμμετοχή των σπουδαστών στο 75% των διδασκομένων ωρών ανά μάθημα. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές δε συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό παρουσιών σε ένα μάθημα, τότε υφίστανται βαθμολογική ποινή και κατά συνέπεια δε δικαιούνται προβιβάσιμο βαθμό προόδου στο συγκεκριμένο μάθημα (βλ. άρθρο 9, παρ. 11). Δύναται άρση της βαθμολογικής ποινής, για όσους δικαιολογημένα υπερβούν το όριο σε κάποιο μάθημα (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών), μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και έγκριση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής.

   

  7. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  Στα παραπάνω τμήματα ανάλογα με το είδος, το αντικείμενο, τη διάρκεια και το επίπεδο του κάθε σεμιναρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές εφαρμογές, ασκήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μελέτες ειδικών θεμάτων. Στο τέλος του προγράμματος, που μπορεί να διαρκεί από 2 εβδομάδες έως 2 εξάμηνα, δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του αντίστοιχου τμήματος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί προσθέτως, μέσα στο ακαδημαϊκό έτος διοργανώνονται σεμινάρια ή διαλέξεις ειδικής θεματολογίας. Τα σεμινάρια αυτά, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης, απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επαγγελματίες στο χώρο των Εφαρμοσμένων & Καλών Τεχνών, του Marketing κτλ., σπουδαστές και αποφοίτους του ΑΚΤΟ, όπως και άλλων σχολών, ιδιωτικών και δημοσίων.

   

  8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ “ΑΚΤΟ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” ΚΔΒΜ

  Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τις γενικότερες υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά των σπουδαστών του Open Learning, του Distance Learning, των μονοετών προγραμμάτων, των σεμιναρίων και των υπόλοιπων προγραμμάτων που προσφέρονται στην εν λόγω βαθμίδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ισχύει ότι ακριβώς αναγράφεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού σπουδών, που αναφέρεται στα καθημερινής φοίτησης προγράμματα στο “Κολέγιο ΑΚΤΟ”.

   

  9. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Για τμήματα των οποίων η έναρξη τοποθετείται μετά την επίσημη έναρξη της επίσημης διδακτικής περιόδου, π.χ., σεμινάρια, καθορίζονται ανάλογες περίοδοι εγγραφών.
  2. Είναι δυνατόν ορισμένα τμήματα να αρχίζουν αργότερα με απόφαση της διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται γι’ αυτά ανάλογα το διδακτικό έτος, εκτός εάν πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα.
  3. Στα σεμινάρια εξειδίκευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών, τα προσόντα των εγγραφόμενων καθορίζονται με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του “ΑΚΤΟ-Κατάρτιση”.
 • Άρθρο 12 - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Όλα τα µέλη της κοινότητας του ΑΚΤΟ (διδάσκοντες, σπουδαστές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) οφείλουν να γνωρίζουν ότι καμία μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού δεν είναι ανεκτή από τον ΑΚΤΟ και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

  Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης, εκφοβισμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή από τον ΑΚΤΟ. Στον εργασιακό και σπουδαστικό χώρο όλες οι κατηγορίες µελών της κοινότητας του ΑΚΤΟ οφείλουν να συμπεριφέρονται µε το δέοντα σεβασμό, και με απουσία οποιασδήποτε μορφής θυματοποίησης, εκφοβισμού, διάκρισης και παρενόχλησης.

  Σκοπός αυτής της πολιτικής του ΑΚΤΟ είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται και όπου σπουδαστές και όλες οι κατηγορίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού θα έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα και υπευθυνότητα.

  Φαινόμενα αρνητικών κοινωνικών συμπεριφορών εμφανίζονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον επαγγελματικό χώρο, και αυτά τα φαινόμενα συχνά συνδέονται με συμπεριφορές εκφοβισμού/θυματοποίησης ή/και παρενόχλησης. Ο εκφοβισμός είναι γενικά η πρόκληση ταραχής/φόβου εσκεμμένα και μεθοδευμένα και βάσει συγκεκριμένης αφορμής (χαρακτηριστικών που θεωρούνται αδυναμίες), και στρέφεται κατά του αισθήματος ασφαλείας και αξιοπρέπειας του ατόμου. Βασίζεται στη διαφορά δύναμης και συχνά δημιουργεί περιβάλλον εχθρικό, υποβαθμιστικό, ευτελιστικό ή προσβλητικό. Η θυματοποίηση είναι το αποτέλεσμα των εκφοβιστικών συμπεριφορών και αφορά τα άτομα που έχουν υποστεί σωματική ή/και ψυχική βία. Η παρενόχληση αποτελεί μια ενέργεια που προκαλεί αίσθημα μη άνεσης στο άτομο-στόχο και συνιστά μια φαινομενικώς ελαφρά μορφή εκφοβισμού, η οποία ωστόσο δεν αποκλείεται να προκαλεί σημαντική ταραχή.

  Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να καταπολεμήσει την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και στους χώρους που διαθέτει για την εκπαίδευση των σπουδαστών του. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι σπουδαστές/τριες έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή. Οι εργαζόμενοι/ες και οι σπουδαστές/τριες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας και προτρέπονται να καταγγείλουν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται από προϊσταμένους, συναδέλφους, καθηγητές, σπουδαστές ή τρίτους που προσέρχονται στους χώρους του ΑΚΤΟ ή που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Η σεξουαλική παρενόχληση συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΑΚΤΟ θα κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων με στόχο την τιμωρία των δραστών.

  Η σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με το άρθρο 2δ της Οδηγίας 2006/54, είναι «η εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος».

  Οι εργαζόμενοι, καθηγητές, σπουδαστές και λοιπό προσωπικό του ΑΚΤΟ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την πολιτική του ΑΚΤΟ και να λαμβάνουν μέτρα για την συμμόρφωση όλων των εργαζομένων, σπουδαστών και καθηγητών με αυτή. Οι καθηγητές, σπουδαστές, η διοίκηση και το λοιπό προσωπικό του ΑΚΤΟ έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με τον Νόμο και οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης και να αναφέρουν στη διοίκηση του ΑΚΤΟ τυχόν πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης, που υποπίπτουν στην αντίληψη τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε βάρος συναδέλφων ή σπουδαστών.

  Ο ΑΚΤΟ δεσμεύεται να εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών, ώστε να μην δημιουργούνται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας ανάμεσα στους καθηγητές και σπουδαστές, κατάσταση που μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή για την εμφάνιση περιστατικών σεξουαλικών παρενοχλήσεων.

  Ο ΑΚΤΟ ενθαρρύνει τους σπουδαστές του να προβούν σε καταγγελία οποιασδήποτε αρνητικής συμπεριφοράς έχει τελεστεί εις βάρος τους ή εις βάρος τρίτου προσώπου που έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΚΤΟ.

  Ο ΑΚΤΟ αντιμετωπίζει κάθε καταγγελία και αναφορά με την δέουσα προσοχή, διακριτικότητα και εχεμύθεια.

  Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών: 2105201730
  e-mail καταγγελιών: complaints@aktocollege.gr

  Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου του/της καταγγέλλοντος/ουσας δε δικαιολογεί/επιτρέπει την αντιμετώπιση περιστατικού παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης με τρόπο διαφορετικό εκείνου με τον οποίο αντιμετωπίζεται γενικά ένα τέτοιο περιστατικό.

   

  Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών

  Όποιος υπόκειται σε σεξουαλική παρενόχληση θα πρέπει, ει δυνατόν, να ενημερώσει τον φερόμενο ως δράστη ότι η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη. Ο ΑΚΤΟ αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε άνισες σχέσεις (δηλαδή μεταξύ ενός καθηγητή και ενός σπουδαστή) και ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατό για το θύμα να ενημερώσει τον φερόμενο ως δράστη.

  Εάν ένα θύμα δεν μπορεί να προσεγγίσει άμεσα έναν φερόμενο ως δράστη, μπορεί να προσεγγίσει την Διοίκηση του ΑΚΤΟ που είναι υπεύθυνη για τη λήψη καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης.

  Όταν η Διοίκηση του ΑΚΤΟ λαμβάνει καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης:

  • Θα καταγράψει αμέσως τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γεγονότα του συμβάντος ή των συμβάντων.
  • Θα εξακριβώσει τις απόψεις του θύματος σχετικά με το αποτέλεσμα που επιθυμεί.
  • Θα διασφαλίσει ότι το θύμα κατανοεί τις διαδικασίες του ΑΚΤΟ για την αντιμετώπιση της καταγγελίας καθώς και τα δικαιώματά του σύμφωνα με το Νόμο.
  • Θα συζητήσει και θα συμφωνήσει τα επόμενα βήματα.
  • Θα τηρήσει εμπιστευτικό αρχείο όλων των συζητήσεων.
  • Θα σεβαστεί την επιλογή του θύματος.
  • Θα διασφαλίσει ότι το θύμα γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει την καταγγελία εκτός της εταιρείας μέσω του σχετικού νομικού πλαισίου.

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών, ένα θύμα δικαιούται να βοηθηθεί από έναν Σύμβουλο εντός του ΑΚΤΟ. Ο ΑΚΤΟ έχει διορίσει Σύμβουλο και του έχει παράσχει ειδική εκπαίδευση, που του επιτρέπει να βοηθήσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο ΑΚΤΟ αναγνωρίζει ότι επειδή η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε άνισες σχέσεις εντός του εκπαιδευτηρίου, τα θύματα συχνά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν. Ο ΑΚΤΟ κατανοεί την ανάγκη υποστήριξης των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελιών.

   

  Επίσημος μηχανισμός καταγγελιών

  Εάν το θύμα επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία, ο επίσημος μηχανισμός καταγγελίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επίλυση του ζητήματος.

  Η Διοίκηση του ΑΚΤΟ που έλαβε την καταγγελία θα παραπέμψει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προχωρήσει επίσημη έρευνα.

  Το πρόσωπο που θα οριστεί να διεξάγει την έρευνα:

  • Θα λάβει τις απόψεις του θύματος και του φερόμενου ως δράστη ξεχωριστά.
  • Θα λάβει τις απόψεις τρίτων προσώπων ξεχωριστά.
  • Θα αποφασίσει εάν το περιστατικό ή τα περιστατικά συνιστούν γεγονός/γεγονότα σεξουαλικής παρενόχλησης.
  • Θα συντάξει έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι έρευνες, τα ευρήματα και τυχόν συστάσεις.
  • Εάν η παρενόχληση έλαβε χώρα, θα αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπισή της, σε διαβούλευση με το θύμα.
  • Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συστάσεων, ότι η συμπεριφορά έχει σταματήσει και ότι το θύμα είναι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα.
  • Εάν δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι η παρενόχληση έλαβε χώρα, μπορεί να εξακολουθεί να διατυπώνει συστάσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του χώρου εργασίας.
  • Θα τηρεί αρχείο όλων των ενεργειών του, διασφαλίζοντας ότι όλα τα αρχεία που αφορούν το θέμα τηρούνται εμπιστευτικά.
  • Θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.

   

  Κυρώσεις και πειθαρχικά μέτρα

  Όποιος αποδειχθεί ότι έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά άλλο άτομο σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής, ενδέχεται να υποστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις:

  • Προφορική ή γραπτή προειδοποίηση.
  • Δυσμενή αξιολόγηση.
  • Μείωση των μισθών.
  • Υποβιβασμός θέσης.
  • Αναστολή εργασίας.
  • Απόλυση (εργαζομένου).
  • Διαγραφή (σπουδαστή).

  Η φύση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα και την έκταση της παρενόχλησης. Θα επιβληθούν κατάλληλες αποτρεπτικές κυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αντιμετωπίζονται ως ασήμαντα. Ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας, θα οδηγήσουν στην άμεση απόλυση του παρενοχλητή.

Οποιαδήποτε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης της εκάστοτε βαθμίδας του ΑΚΤΟ.

Ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια που εγγράφεται στις βαθμίδες του ΑΚΤΟ θεωρείται ότι έλαβε γνώση όλων των σημείων του παρόντος κανονισμού και συμφωνεί απόλυτα με αυτόν.

Back to Top