Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΚΤΟ με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα τηρεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή, καθώς και του γονέα/άλλου που δηλώνεται στην Αίτηση εγγραφής, εφαρμόζοντας τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού με αριθ. 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), όπως αυτός εξειδικεύεται από τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της ΑΚΤΟ γίνεται στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας της και συνεπάγεται την απαραίτητη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων αυτών, όπως των σπουδαστών, των γονέων/άλλων και των συνυπόχρεων πληρωτών για νόμιμους και συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναλύονται παρακάτω.

Η ΑΚΤΟ τηρεί τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας, εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προβλεπόμενων από τον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων και λαμβάνει συγχρόνως τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών από κινδύνους όπως, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση αυτών. Επίσης λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις για τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, νομική βάση των επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΑΚΤΟ, η εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που αφορά την παροχή των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών, η συγκατάθεση των υποκειμένων όπως των σπουδαστών, συνυπόχρεων πληρωτών κά, καθώς και η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΟ όπως φορολογικών, λογιστικών κοκ ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπούμενο σκοπό επεξεργασίας.

Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγονται:

Η ΑΚΤΟ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζομένων αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαστικής ζωής και σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο σπουδαστή, γονέων, ημερομηνία/τόπο γέννησης σπουδαστή, Τμήμα και βαθμίδα σπουδών που επιλέγει ο σπουδαστής).
 2. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail).
 3. Στοιχεία γονέα ή άλλου, ο οποίος δηλώνεται ως αρμόδιος για την επικοινωνία μαζί του (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχέση με το σπουδαστή κοκ).
 4. Γραμματικές γνώσεις (Απολυτήριο), επιλογή προγράμματος και έτους σπουδών.
 5. Στοιχεία συνυπόχρεου προσώπου προς πληρωμή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και η σχέση του με τον σπουδαστή.
 6. Μαθησιακές δυσκολίες και δεδομένα υγείας με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά.
 7. Φωτογραφίες και βίντεο από τη σπουδαστική ζωή, τη φοίτηση, δράσεις (όπως εικαστικές), συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκθέσεις των σπουδαστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι ζητείται η ρητή συγκατάθεση των σπουδαστών για τη δημοσίευση των φωτογραφιών και βίντεο στον ιστότοπό της ΑΚΤΟ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, όπως facebook, instagram και στο youtube, στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις της όπως το περιοδικό Activities, για λόγους προβολής της και ενημέρωσης ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της.
 8. Δεδομένα υγείας, όπως προκύπτουν απ’ τα εκ του νόμου εκάστοτε απαιτούμενα για την εγγραφή ιατρικά δικαιολογητικά ή χορηγούνται από το σπουδαστή, όπως κατά τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω ασθενείας.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του σπουδαστή, ο οποίος τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί η ΑΚΤΟ.

Στην κεντρική βάση των τηρούμενων στοιχείων δύνανται να έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τα αρμόδια Τμήματα της ΑΚΤΟ.

Επισημαίνεται η υποχρέωση του σπουδαστή να ενημερώνει άμεσα την ΑΚΤΟ για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία ή στέλνοντας email στη διεύθυνση gdpr@aktocollege.gr για την ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου του κάθε σπουδαστή.

Σκοποί επεξεργασίας:

Οι σκοποί για τους οποίους η ΑΚΤΟ προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή και των γονέων/άλλων σχετίζονται αποκλειστικά με την εγγραφή και φοίτηση, στο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της ΑΚΤΟ, βάσει των Καταστατικών σκοπών της και του οικείου νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα οι σκοποί αυτοί είναι οι εξής:

 1. Η ενημέρωση, εγγραφή των ενδιαφερόμενων σπουδαστών και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών, των γονέων/άλλων και της ΑΚΤΟ.
 2. Η έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης και πιστοποιητικού, όπως φοίτησης ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Η κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους που συνδέονται συμβατικά με την ΑΚΤΟ και η συνεργασία αυτή αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή και φοίτηση των σπουδαστών (λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University).
 4. Η διαβίβαση δεδομένων σπουδαστών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στις εποπτεύουσες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.
 5. Η έκδοση εντύπων, αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών φωτογραφικών λευκωμάτων, περιοδικών όπως το Activities, αναφορικά με δραστηριότητες και επιτυχίες ή και επιδόσεις – βραβεύσεις των σπουδαστών στο πλαίσιο της σπουδαστικής ζωής, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 6. Ανάρτηση φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού στον επίσημο ιστότοπο της ΑΚΤΟ www.akto.gr, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, όπως facebook, instagram, youtube, κατόπιν συγκατάθεσής τους.
 7. Η απαραίτητη επικοινωνία με τους σπουδαστές και τους γονείς/άλλους μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.
 8. Η επικοινωνία με τους σπουδαστές ή/και τους γονείς/άλλους για την αποστολή ενημερωτικού newsletter, προσκλήσεων, ενημερώσεων για εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης, ειδικά προγράμματα κ.ο.κ. κατόπιν συγκατάθεσής τους.

Διάρκεια τήρησης δεδομένων

Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα παρεχόμενα από το σπουδαστή προσωπικά δεδομένα ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη διάρκεια σπουδών στην ΑΚΤΟ. Επίσης τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών μετά την αποφοίτησή τους, όπως για λόγους έκδοσης αντιγράφων πτυχίων, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, πιστοποιητικών, ή για τη συμμόρφωση της ΑΚΤΟ με οικείες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ή για ερευνητικούς σκοπούς, κοκ.

Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί από την ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνο της επεξεργασίας, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου επιδιωκόμενου νομίμου σκοπού επεξεργασίας.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η ΑΚΤΟ δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών ή κατά περίπτωση και γονέων/άλλων σε συνδεδεμένα προς αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς.

Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η ΑΚΤΟ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Έχει παρασχεθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 2. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της ΑΚΤΟ στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους, όπως λ.χ. στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex University.
 3. Η διαβίβαση απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΑΚΤΟ.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΑΚΤΟ, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, ή τρίτος υπό τις εγγυήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 6. Η διαβίβαση γίνεται προς Δημόσιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Η ΑΚΤΟ σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων λαμβάνοντας μέριμνα για τη νόμιμη ικανοποίησή τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης.
 • Δικαίωμα διόρθωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθης).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Ως προβλεπόμενος χρόνος απόκρισης της ΑΚΤΟ επί των ανωτέρω αιτημάτων ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματός εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος άρνησης ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε θα αιτιολογηθεί εγγράφως η σχετική απόφαση.

Η ΑΚΤΟ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer), προς τον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό, φορητότητα καθώς και για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των χορηγούμενων προσωπικών δεδομένων, την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, για τους ανωτέρω σκοπούς ως ακολούθως:

κ. Ελένη Διαφωνίδου
Τηλέφωνο: (+30) 210 5230130
email: elenidfn@yahoo.com
Ιστοσελίδα: www.akto.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Τ.Κ. 11362

Αρμόδια Αρχή για την προσφυγή σε περίπτωση που ο σπουδαστής θεωρεί ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων ορίζεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Επίσημος ιστότοπος: www.dpa.gr
Tαχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr

back_button
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 28/08/2018

Campus Αθήνας

Ευελπίδων 11Α (έναντι Πανελληνίου Γ.Σ.)
Αθήνα, 113 62
Τηλ: 210 52 30 130, Fax: 210 38 13 700

Campus Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου
(δίπλα στο MET HOTEL) Θεσσαλονίκη, 546 27
Τηλ: 2310 221 231, Τηλ/Fax: 2310 544 723


information@aktocollege.gr
AKTO Early Entry Plus